Interpellation om det planerade anläggandet av cykelbanor längs Ringvägen | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellation om det planerade anläggandet av cykelbanor längs Ringvägen

Interpellation inlämnad 10 oktober, kommer upp till behandling på KF den 25 oktober

 

Ställd till tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen

Den 8 februari 2011 motionerade vi Sverigedemokrater om att det skulle anläggas cykelbanor längs den del av Ringvägen där sådana nu saknas, alltså mellan Malmövägskorsningen och Trollebergsrondellen. När motionen behandlades den 25 september 2011 beslutade fullmäktige att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till tekniska förvaltningens yttrande. I detta sades att i Ekonomi och verksamhetsplanen för 2013 fanns en planering för att bygga dessa cykelbanor.

2013 närmar sig nu med rask takt. Min fråga till Ronny Johannessen är:

När börjar anläggandet av cykelbanorna, och när kommer de att vara färdigställda och kunna användas av Lundaborna?

 

Hans-Olof Andersson, SD