Budgetar | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Budgetar

 • Pressmeddelande: Gör prioriteringar i vad som ska investeras i

  Av ted.ekeroth den 26 maj, 2015
  0

  Lunds kommun har på senare år massivt ökat sin skuldsättning. Från att ha varit skuldfri år 2007, till att ha en beräknad skuld på ca 5 miljarder kr år 2018, är en oacceptabel utveckling. Under budgetdiskussionerna år 2014 var Sverigedemokraterna de mest högljudda kritikerna till det eskalerande lånandet.

  I det budgetförslag som S+V+MP+FI nu lagt återfinns återigen massiv upplåning till investeringar och nybyggnationer. Även om vi inser att det finns mycket som behöver göras, speciell vad gäller skolorna, anser vi också att det finns en verklighet att ta hänsyn till – även om det verkar som om Lunds kommun anser att det finns oändligt med pengar (som kan lånas) är det en ohållbar situation.

  I investeringsbudgeten för kommunstyrelsen ryms hela 720 MKr, i princip allt går till skolor. Men, med tanke på det dåliga ekonomiska läget och de dystra utsikterna, anser vi att man måste vidta drastiska åtgärder. Kommunfullmäktigeledamöterna har inte fått någon förklaring till de många projekt som ryms i investeringsbudgeten för KS, och det verkar som om man ej gjort någon prioritering på projekten, utan mest accepterat allt. Sverigedemokraterna vill förstås ha en bra skola, med bra lokaler, men verkligheten måste tas hänsyn till, istället för att ”ge allt till alla”.

  Sverigedemokraterna kommer därför att yrka på en återremis vad gäller hela frågan om investeringsbudgeten, där tjänstemännen uppmanas att göra en grundlig genomgång och prioritering av projekten, och återkomma med denna till kommunfullmäktige, med en rapport som på “ren svenska” förklarar varför man prioriterat som man gjort.

  Skulle vårt återremissyrkande falla, kommer vi endast budgetera 100 MKr för kommunstyrelsen istället för de 720 Mkr som de rödgröna meddelat. Detta kan då användas för akuta fall, t.ex. mögelsanering eller dylikt som måste göras omgående.

  Lånefesten måste upphöra, och vi är beredda att ta i med hårdhandskarna för att så ska ske.

  För Sverigedemokraterna i Lund,

  Ted Ekeroth

  Mer info
 • Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2014

  Av hansolof.andersson den 2 augusti, 2013
  0
  Domkyrkans port

  Domkyrkans port

  Sverigedemokraternas

  budgetreservation för Lunds

  kommun 2014

  ”Hopp för framtiden”

   

   

  Inledning med ekonomisk lägesanalys

  Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2014 är ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader. Den saknar (av skäl relaterade till utredningsresurser) budgetering för hela EVP-perioden (2014- 2016), och fokuserar på själva budgetåret 2014.

  Vi föreslår i vår budget en del större förändringar, och vill med det visa att en annan politik faktiskt är möjlig. Vår politik står i kontrast till både det borgerliga budgetförslaget (”majoriteten”) och till de fyra andra partiernas politik. Alla siffror är i jämförelse med majoritetsförslagets siffror, för att möjliggöra tydliga jämförelser.

  Lunds kommuns ekonomi uppvisar för närvarande en rad märkliga fenomen. Skatteunderlaget fortsätter att öka i ganska god takt, och förutspås (enligt kommunens egna siffror) att öka med 3,2 procent 2014, 4 procent 2015, och 4,7 procent 2016. Men ändå får många kommunala verksamheter inte kompensation för kostnadsökningar som motsvarar behoven. Investeringarna är höga, majoritetsförslaget sätter dem till 770 miljoner för 2014, och behoven av investeringar är onekligen stora, med en befolkning som växer starkt. Men investeringarna finansieras till mycket hög del med lån, vilket medför att låneskulden hotar att skena iväg: enligt kommunens prognos kommer låneskulden att ligga på cirka 2,6 miljarder kr år 2016. Kommunen måste på något sätt minska de löpande utgifterna. Det bästa sättet att göra det är att stoppa den fortgående resan in i det ”mångkulturella samhället”, en genomgående samhällsförändring vars kostnader inte på något sätt tydliggörs i den kommunala redovisningen.

  Vi sverigedemokrater efterfrågar ett större ekonomiskt ansvarstagande. Men framförallt budgeterar vi för att bättre resultat än något av de andra partierna, med ett resultat som för 2014 ligger 53 miljoner över det kommunala balanskravet. Detta gör vi utan att höja skatten. Genom att prestera ett positivt resultat kan lånebehovet minskas, vilket framstår som helt nödvändigt i den pågående lånespiralen som kommunen befinner sig i.

   

  Alternativ till den mångkulturella samhällsutvecklingen

  Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, tilliten, och därmed också tryggheten, till stora delar beror av identifikationen och känslan av samhörighet inom ett samhälle. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. Sverigedemokraterna vill verka för att stärka den svenska, skånska och lundensiska identiteten och kulturen och för att de invandrare som har kommit till Lund och Sverige skall anpassa sig till det svenska samhället istället för tvärtom. Därför vill vi omfördela medel och låta en del av dessa medel gå till kunskaper och förståelse för vårt lokala, regionala och nationella kulturarv och historia.

  Det är också därför vi vill avveckla modersmålsstödet i förskolan, då vi befarar att verksamheten försvårar anpassning och då vetenskapliga rön från bland annat Danmark visat att den är så gott som verkningslös. Vi vill också att kommunstyrelsen tillskriver regeringen med en begäran om att Lund skall få bli försökskommun för slopad modersmålsundervisning. Sverigedemokraterna vill även införa regler om att svenska skall vara det enda tillåtna samtalsspråket i kommunens skolor under lektionstid.

  Så länge statens fokus med flyktingmottagning inte är att hjälpa flyktingar, och så länge så kallade ”flyktingar” får permanenta uppehållstillstånd som praxis, så anser vi att Lund bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om mottagande av så kallade Ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis återbördas till sin familj, allt annat är ju absurt.

  Sverigedemokraterna vill förbjuda alla former av positiv särbehandling, kvotering och annan diskriminering på grund av etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning vid anställningar inom kommunen. Istället menar vi att kompetens bör vara den avgörande faktorn och att detta är en jämställdhetsfråga.

   

  Barnen och ungdomarna är vår framtid

  Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt och att föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten. Vidare måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt, samt stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum. Sverigedemokraterna menar att tryggheten och gemenskapen bäst garanteras på mindre skolor, varför vi anser att kommunens småskolor ska bevaras så långt det är möjligt.

  Riksdagspartiernas skolpolitik har misslyckats i grunden. Alldeles för många elever går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbning, sexuella trakasserier, etniska motsättningar och förstörelse har fått en oacceptabelt stor utbredning. Våra ungdomar måste kunna gå till skolan utan rädsla och oro och lärarna måste ges fler verktyg för att kunna upprätthålla ordningen. De svenskfientliga attityder som vuxit sig starka bland vissa invandrarungdomar och som bland annat resulterat i att svenskfödda ungdomar är kraftigt överrepresenterade som offer för bland annat personrån, misshandel, sexuella övergrepp och annan kränkande brottslighet, måste lyftas fram och motarbetas inom skolan på ett mer effektivt sätt än idag.

  Sverigedemokraterna vill satsa pengar till undervisning i det lokala, regionala och nationella kulturarvet samt till att motverka svenskfientligheten inom skolan. Vi satsar dessutom 10 000 000 kr på att öka tilläggsresurserna för socialt utsatta barn. Detta finansierar vi genom att föra över pengar från det etniska tillägget för barn med utländsk bakgrund till skolans kärnverksamhet.

  Vi föreslår en kraftig minskning av medlen till modersmålsundervisningen, både i grundskolan och på gymnasiet. Visserligen har staten ett krav på att kommunen ska tillhandahålla modersmålsundervisning om det finns behov av det, men bedömningen av ett sådant behov kan ju bara ske som en avvägning mot elevens övriga undervisningsbehov. Därför är storleken på anslagen för modersmålsundervisning inte något absolut ut måste vara ett resultat av prioriteringar gentemot andra kommunala behov.

  När det gäller SFI, och annan svenskundervisning, så behöver ett större ansvar läggas på den enskilde eleven. Lärarledd undervisning ska minskas och effektiviseras eftersom detta rör sig om vuxna människor som kan förväntas ta ansvar på ett helt annat sätt än barn.

   

  En värdig ålderdom

  För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att de äldre generationer svenskar som byggt upp landet också ska ha en värdig ålderdom. Överlag uppfyller Lund de mest grundläggande kraven inom äldrevården, men det är vår ambition att kunna anställa fler inom äldrevården för att öka tidsutrymmet för en mänsklig relation mellan vårdarna och de äldre.

  En trygg ålderdom måste vara en självklarhet för de kommuninvånare som under ett helt liv har bidragit till samhället. Att många äldre tvingas leva på en månadsinkomst som är lägre än normen för försörjningsstöd, samtidigt som vi erbjuder äldreförsörjningsstöd till invandrade åldringar som inte har betalat en krona i svensk skatt, är en regelrätt skandal.

  Sverigedemokraterna menar att äldreomsorgen ska kännetecknas av valfrihet och inflytande. För vårdtagare handlar det inte minst om rätten att själv välja boendeform, och det är viktigt att inte äldre mot sin vilja tvingas att bo i eget boende, trots att de inte klarar sig på egen hand. Kvarboendeprincipen får inte bli ett kvarboendetvång som isolerar äldre i deras hem.

  Hur är det egentligen med matförsörjningen till våra äldre? Vi inom Sverigedemokraterna får från de äldre höra att maten, i alla fall på en del äldreboenden, är så hårt ransonerad att alla inte blir mätta. Frågar de äldre efter mer mat, får de höra att ”de redan fått sin ranson”(autentiskt citat). Detta är inte acceptabelt, alla ska få äta sig mätta.

  Likaså måste det finnas gott om tid för till speciellt hemvårdspersonalen att hjälpa de äldre vid uppstigandet, och vid sänggåendet.

  För att öka kvaliteten inom äldrevården vill Sverigedemokraterna skjuta till ytterligare 20 000 000 kr till verksamheten jämfört med majoritetens budgetförslag.

   

  Hälsosam, god, och etiskt ansvarstagande kost

  Hälsan påverkas även av den mat man äter. Sverigedemokraterna menar att de livsmedel som Lunds kommun köper in och serverar på bland annat skolor och äldreboenden ska innehålla ett minimum av industriellt framställda transfetter.

  Ett annat absolut krav är att kommunen inte ska köpa in kött från djur som ritualslaktats.

  Helt konsekvent ritualslakt, med skäktning och helt utan bedövning för djuret är förbjudet i Sverige, (undantag kan beviljas för fjäderfä) men tillåten i många andra länder, även i EU.

   

  Ta hand om infrastrukturen

  Under många år har skötseln av gatorna eftersatts. Tjänstemännen berättar rakt ut att det inte finns medel att reparera de många hålen i gatorna. Byggandet av offentliga toaletter ligger efter, speciellt i ”byarna” som växer kraftigt. Trots många års diskussioner ligger skötseln av parker och kommunala byggnader efter. Detta vill vi åtgärda genom mer pengar till speciellt skötseln av gatorna, och till offentliga toaletter.

   

  Bygg med omsorg och hushåll med marken

  Lund har många fina gamla kulturbyggnader och områden. Vi vill förvalta och lämna efter oss vår unika stadskärna. Det är därför viktigt att ta en rad olika hänsyn när nybyggnation sker. Misstagen som begicks i Lund på 1960- och 70-talen, där man utplånade stora delar av de centrala miljöerna i Lund får inte upprepas. Bevarandet av gamla byggnader är av största vikt, också en del av vårt kulturarv.

  När nybyggnation sker är det viktigt att använda marken effektivt. Detta gäller speciellt den bästa åkermarken. Vid utbyggnaden av till exempel Stångbystaden är det viktigt att bygga på höjden nära hållplatsen vid stambanan, tio till tolv våningar kan vara fullt möjligt i dessa lägen. Att anlägga golfbanor på den bästa åkermarken som nu sker är också dåligt markutnyttjande, dessa kan lämpligtvis anläggas på den sämsta jorden.

   

  Levande kulturarv

  Att Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt för Sverigedemokraterna. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade verksamheter, till exempel Mångfaldsrundan. Den svenska kulturen och kulturarvet har länge fått stå tillbaka för en liten kulturelits radikala och modernistiska uppfattningar om kultur. De verkligt kulturintresserade menar att kulturen har ett egenvärde och vill inte att kulturbegreppet används som ett slagord i politisk marknadsföring.

  Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar allmänintresse, mångkulturella projekt, mångfaldsrundan samt studieförbunden. Totalt kan vi lösgöra 5 000 000 kr som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans.

   

  Inga avtal om mottagande av flyktingar och ensamkommande barn

  Avtalet med Länsstyrelsen säger att Lund ska ta emot 125 invandrare per år. Staten ersätter kommuner för mottagandet av invandrare men enligt SKL täcker den ersättningen endast 22% av den verkliga kostnaden. Stödet från staten för mottagningen ligger på ca 20 miljoner kronor. Om detta stöd endast täcker ca 22% av kostnaden innebär det att den verkliga kostnaden är ca 90 miljoner kronor – vilket medför en minuspost på cirka 70 miljoner för Lunds kommun. Om man antar att den utgiften fördelas på 2 år blir det en kostnad på 35 miljoner varje år kommunen tar emot de avtalade invandrarna. För varje år ackumuleras kostnaden (då två ”kullar” av invandrare orsakar kostnader samtidigt) vilket ger en faktiskt kostnad på 70 miljoner per år så länge mottagandet fortsätter.

  Skulle avtalet brytas, vilket är den politik vi driver, innebär det en besparing på ca 35 miljoner kronor för 2014 och troligen det dubbla 2015 och framåt. En del av dessa kostnader ligger med all säkerhet på Socialnämnden, och vi gör därför en minskning av socialnämnden budget för 2014 med 12 000 000 kronor. Men eftersom många av dessa kostnader döljs och undanhålls finns det ingen enskild nämnd där man kan hitta alla dessa kostnader. Därför väljer vi att lägga resterande kostnadsminskning, på 23 miljoner kronor, på en fiktiv nämnd som vi kallar Invandringsnämnden. Vi anser att kostnaderna för denna verksamhet bör läggas på en separat nämnd, och kommer att motionera om att en sådan införs.

  Men utöver de 35 miljoner som uppenbart går att spara enligt ovan, döljer sig i den kommunala ekonomin ytterligare kostnader som är ett resultat av den mångkulturella ideologin. Vi har ovan tagit upp de till detta område relaterade kostnader som finns i Kultur- och fritidsnämndens budget. Men även i övriga verksamheter tas till exempel tjänstemäns arbetstid upp med sådant som kommunal information på ett stort antal språk. Även betalda politiker ägnar tid åt fullständigt meningslösa jippon och möten där de säger sig arbeta för ”tolerans” och ”mångfald”, men i själva verket endast ägnar sig åt propaganda.

  Det är därför en fullt rimlig bedömning att det går att spara ytterligare fem miljoner kronor genom att den mångkulturella ideologin och propagandan omedelbart avskaffas. Troligtvis är siffran mycket högre, men kostnaden är som sagt i praktiken omöjlig att beräkna. Vi sätter därför den totala besparingen för vår fiktiga ”invandringsnämnd till 28 miljoner kronor

   

  Behovet av en förvaltningsreform

  Svensk förvaltning är i allmänhet ”bred” med många chefer, som ofta har parallella funktioner. Ser man på till exempel danska kommuner så har de en tydligare chefsstruktur, både när det gäller politiken och tjänstemannaområdet. Lunds kommun bör göra en översyn om det verkligen inte är möjligt att minska antalet personer i chefsfunktioner. Skulle det till exempel inte vara möjligt att slå ihop två nämnder/förvaltningar och spara flera tjänster? Vi bedömer att det bör vara möjligt att spara 10 miljoner kronor redan 2014 på effektivisering av både politisk styrning och tjänstemannaorganisation, utan att verksamheterna blir lidande. Eftersom reformen kan beröra flera nämnders verksamhet har vi valt att inte specificera denna besparing på någon enskild nämnd, utan listar den nedan tillsammans med den fiktiga ”invandringsnämnden”.

   

  Sverigedemokraternas nettobudget i förhållande till majoritetens

  Minskad utgift

  Oförändrad utgift

  Ökad utgift

  Politisk ledning, Kommunstyrelse

  2 000 000

  Servicenämnd

  X

  Byggnadsnämnd

  X

  Teknisk nämnd    7 000 000
  Miljönämnd

  X

  Kultur- och fritidsnämnd

  5000 000

  Socialnämnd

  12 000 000

  Vård- och omsorgsnämnd

  20 000 000

  Utbildningsnämnd

  5 000 000

  Barn- och skolnämnder gemensamt

  22 000 000

  ”Invandringsnämnd” (generella invandringskostnader)

  28 000 000

  Förvaltningsreform

  10 000 000

  Summa:                                                                        84 000 000                                                27 000 000

   

  Resultatförbättring jämfört med majoriteten: 57 000 000

  Resultat jämfört med balanskravet: 53 000 000 i överskott

   

  Verksamhetsövergripande prioriteringar

  Minskad prioritering

  Ökad prioritering

  Demokratiperspektiv

  X

  Genusfrågor och könskvotering/könsdiskriminering

  X

  Jämställdhet

  X

  Kompetensfokus

  X

  Miljöhänsyn

  X

  Mångfaldsfrågor och etnisk kvotering/diskriminering

  X

  Djurskydd och god kost

  X

  Effektiv markanvändning

  X

   

   

  Sverigedemokraternas yrkanden:

  Kommunstyrelse, politisk ledning:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för kommunstyrelse och politisk ledning bifalles, med ändringen att budgeten för år 2014 minskas med 2 000 000 kr. Besparingen skall uppnås genom att de politiska sekreterartjänsterna avskaffas och partistödet minskas.

   

  Tekniska nämnden:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för Tekniska nämnden för 2014 bifalles, med den ändringen att ytterligare 7 000 000 kronor tillskjuts. De tillskjutna medlen ska användas till förbättrat underhåll av gatorna, till bättre snö- och halkbekämpning, och till byggande av fler offentliga toaletter.

   

  Kultur- och fritidsnämnd:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för Kultur- och fritidsnämnden bifalles, med  ändringen att budgeten för 2014 minskas med 5 000 000 kronor.  Besparingen skall uppnås genom att nämndens verksamhet renodlas genom ökat fokus på verksamhet av allmänintresse och slopat stöd till mångkulturell och kulturradikal verksamhet, att stödet till mångfaldsrundan tas bort, samt minskat stöd till studieförbunden.

   

  Socialnämnd:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för Socialnämnden bifalles, med den ändringen att budgeten för 2014 minskas med 12 000 000 kronor. Denna besparing kommer att kunna genomföras om Lunds kommun minskar mottagningen av flyktingar, invandrare, och ensamkommande barn.

   

  Vård- och omsorgsnämnd:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för Vård- och omsorgsnämnden bifalles, med den ändringen att nämndens budget för år 2014 utökas med 20 000 000 kronor som ska användas för en allmän kvalitetsförbättring av äldrevården. Särskilt viktigt i den kvalitetsförbättringen är att alla äldre ska få äta sig mätta, slippa äta ritualslaktat kött, och att personalen ska ha gott om tid att hjälpa de äldre vid sådant som uppstigande på morgonen, och sänggåendet på kvällen.

   

  Utbildningsnämnd:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för utbildningsnämnden 2014 bifalles, med ändringen att nämndens budget minskas med 5 000 000 kronor som finansieras genom besparingar på modersmålsverksamheten.

   

  Barn- och skolnämnder gemensamt:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för Barn- och skolnämnderna för 2014 bifalles, med ändringarna att den totala budgeten minskas med 22 000 000 kr

  att 1 000 000 tillskjuts fritidsverksamheten

  att 1 000 000 tillskjuts grundskolan för att stärka barnens kunskaper om vårt lokala, regionala och nationella kulturarv,

  att de särskilda satsningarna på barn med icke-svensk bakgrund minskas med 23 000 000 kr

  att 10 000 000 kr tillskjuts som tilläggsresurs för socialt utsatta barn,

  att anslagen för modersmålsundervisning minskas med 11 000 000 kr

  samt

  att Barn- och skolnämnderna tar fram en handlingsplan för att problematiken med svenskfientlighet inom skolan ska belysas i samband med att rasism behandlas inom undervisningen

   

  Mer info
 • SD:s budget för Lunds kommun 2013

  Av hansolof.andersson den 13 juni, 2012
  0

  Budgetreservation SD 2013

  Här är hela vårt budgetdokument för nedladdning, eller läsning här.

   

  Mer info
 • SD:s budget för Lunds kommun tas nu fram

  Av hansolof.andersson den 25 maj, 2012
  0
  Bengt Malmberg och Hans-Olof Andersson

  Bengt Malmberg och Hans-Olof Andersson

  Lördagen den 19 maj samlades nästan hela vår kommunfullmäktigegrupp för att arbeta med Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2013. Det är ju den 13 och 14 juni som kommunfullmäktige ska debattera och besluta om nästa års budget. På bilderna ser ni oss diskutera, och vår plan är att kunna presentera en färdig alternativbudget den 7 juni.

  Vårt arbete utgår från det underlag kommunens tjänstemän tar fram. Vi har ju presenterat egna budgetar sedan vi kom in i fullmäktige 2006, och huvudlinjen för oss har varit att Lunds kommun inte ska behöva höja skatten, och också klara det kommunala balanskravet. De fyra vänsterpartierna brukar oftast vilja höja skatten, och borgarna, som har haft egen majoritet sedan 2006, har varit emot det. Ibland har de fyra vänsterpartierna bildat ett ”block” med gemensam budget, men oftast har i alla fall tre av dem egna budgetar. Det innebär att det är fullt möjligt att det är fem budgetförslag som står emot varandra på KF 13-14 juni. Ibland har dessutom centern drivit en egen linje i en del frågor, men det är oftast bara bluff, de lägger sig för de andra borgerliga partierna i sista stund.

  Vi Sverigedemokrater anser att man måste kunna prioritera bland utgifterna, annars skulle man kunna höja skatterna i alla oändlighet. För oss är det självklart att mångkulturalismen, som är en sorts ”överideologi” för alla de andra partierna, inte är rätt väg att gå. Vår grannstad Malmö har gått väldigt hårt in för en sådan radikal omvandling, och har på grund av detta så dålig ekonomi att man behöver fyra miljarder (4000 000 000) varje år från det kommunala utjämningssystemet. Utan de pengarna skulle inte Malmö vara möjligt att driva överhuvudtaget.

  Det mesta av den kommunala debatten är som politisk debatt i Sverige överhuvudtaget. Politikerna talar affekterat om problem, till exempel skolans situation, utan att förstå att problem är meningslösa att oja sig över om man inte har förstått orsakerna, om man inte vill eller förmår göra någon analys av någonting överhuvudtaget. Sådana ord som orsaksamband och prioriteringar är helt enkelt för lugna och eftertänksamma ord för de många politiker som har sökt sig till politiken för att få utlopp för frustrationer och allmän livsindignation.

  Vi återkommer här på hemsidan med resultatet av vårt budgetarbete.

  Bo Kjellberg, Bengt Lundström, Bengt Malmberg

  Bo Kjellberg, Bengt Lundström, Bengt Malmberg

  Mer info
 • Inledningsanförande av Ted Ekeroth för budget-KF den 16 juni 2011

  Av hansolof.andersson den 25 juli, 2011
  0

  Lite sent kommer här inledningsanförandet av Ted Ekeroth i kommunfullmäktiges första dag för budgeten, den 16 juni 2011.

  I vår budget sparar vi in ca 50 miljoner kr på invandringsrelaterade kostnader. Besparingen är högre än så, men vi räknar med en ackumuleringseffekt där den fulla besparingen först kan skönjas. Dessutom räknar vi inte alls på kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag) som kommunen står för efter det att deras inledande etableringsstöd från Försäkringskassan tar slut efter 24 månader.

  De frigjorda medlen satsas i stort sett uteslutande på äldrevården och skolan.

  [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JEPUaRqE9uQ]
  Mer info
 • Budgetreservation för SD Lund 2011

  Av hansolof.andersson den 17 juni, 2010
  0

   

  Sverigedemokraternas budgetresevation 2011

   

   

  ”Trygghet & framtid”

  Inledning

  Ofta är det just i svåra tider som politiken får störst inverkan på medborgarnas liv. Att agera

  goda gåvors givare i en ekonomi med stora överskott ställer sällan några riktigt allvarliga krav på politiskt ledarskap. Det är när resurserna är knappa som de svåra besluten måste fattas.

  De budgetförslag som högermajoriteten och vänsteroppositionen presenterat visar dock bristande prov på ansvarstagande. Trots den finansiella och ekonomiska osäkerhet som råder fortsätter kommunens upplåning att skena iväg och balanskravet missas med råge. Vi sverigedemokrater efterfrågar ett större ekonomiskt ansvarstagande och föreslår därför besparingar utanför kommunens kärnverksamhet och ökade satsningar på skola, vård och omsorg. Men framförallt budgeterar vi får att uppnå det lagstadgade balanskravet.

  Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, tilliten, och därmed också tryggheten, till stora delar beror av identifikationen och känslan av samhörighet inom ett samhälle. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. Sverigedemokraterna vill verka för att stärka den svenska, skånska och lundensiska identiteten och kulturen och för att de invandrare som har kommit till Lund och Sverige skall anpassa sig till det svenska samhället istället för tvärtom. Därför vill vi satsa mer på skolan och låta en del av skolans utökade medel gå till kunskaper och förståelse för vårt lokala, regionala och nationella kulturarv och historia.

  Det är också därför vi vill avveckla modersmålsstödet i förskolan, då vi befarar att verksamheten försvårar anpassning och då vetenskapliga rön från bland annat Danmark visat att den är så gott som verkningslös. Vi vill också att kommunstyrelsen tillskriver regeringen med en begäran om att Lund skall få bli försökskommun för slopad modersmålsundervisning. Sverigedemokraterna vill även införa regler om att svenska skall vara det enda tillåtna samtalsspråket i kommunens skolor under lektionstid.

  Så länge statens fokus med flyktingmottagning inte är att hjälpa flyktingar, och så länge så kallade ”flyktingar” får permanenta uppehållstillstånd som praxis, så anser vi att Lund bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning.

  Sverigedemokraterna vill förbjuda alla former av positiv särbehandling, kvotering och annan diskriminering på grund av etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning vid anställningar inom kommunen. Istället menar vi att kompetens bör vara den avgörande faktorn och att detta är en jämställdhetsfråga.

  Barnen och ungdomarna är vår framtid

  Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt och att föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten. Vidare måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt, samt stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum.

  Sverigedemokraterna menar att tryggheten och gemenskapen bäst garanteras på mindre skolor, varför vi anser att kommunens småskolor ska bevaras så långt det är möjligt.

  Riksdagspartiernas skolpolitik har misslyckats i grunden. Alldeles för många elever går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbning, sexuella trakasserier, etniska motsättningar och förstörelse har fått en oacceptabelt stor utbredning.

  Våra ungdomar måste kunna gå till skolan utan rädsla och oro och lärarna måste ges fler verktyg för att kunna upprätthålla ordningen. De svenskfientliga attityder som vuxit sig starka bland vissa invandrarungdomar och som bland annat resulterat i att svenskfödda ungdomar är kraftigt överrepresenterade som offer för bland annat personrån, misshandel, sexuella övergrepp och annan kränkande brottslighet, måste lyftas fram och motarbetas inom skolan på ett mer effektivt sätt än idag.

  Sverigedemokraterna vill satsa mer pengar för att höja den generella kvaliteten inom skolan, till undervisning i det lokala, regionala och nationella kulturarvet samt till att motverka svenskfientligheten inom skolan. Vi satsar dessutom 15 000 000 kr på att öka tilläggsresurserna för socialt utsatta barn. Detta finansierar vi genom att tillskjuta mer pengar till skolan än majoriteten samt genom att föra över pengar från det etniska tillägget för barn med utländsk bakgrund, till skolans kärnverksamhet.

  En värdig ålderdom

  För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att de äldre generationer svenskar som byggt upp landet också ska ha en värdig ålderdom. Överlag uppfyller Lund de mest grundläggande kraven inom äldrevården, men det är vår ambition att på sikt kunna anställa fler inom äldrevården för att öka tidsutrymmet för en mänsklig relation mellan vårdarna och de äldre.

  En trygg ålderdom måste vara en självklarhet för de kommuninvånare som under ett helt liv har bidragit till samhället. Att många äldre tvingas leva på en månadsinkomst som är lägre än socialbidragsnormen, samtidigt som vi erbjuder äldreförsörjningsstöd till invandrade åldringar som inte har betalat en krona i svensk skatt, är en regelrätt skandal.

  Sverigedemokraterna menar att äldreomsorgen ska kännetecknas av valfrihet och inflytande. För vårdtagare handlar det inte minst om rätten att själv välja boendeform, och det är viktigt att inte äldre mot sin vilja tvingas att bo i eget boende, trots att de inte klarar sig på egen hand. Kvarboendeprincipen får inte bli ett kvarboendetvång som isolerar äldre i deras hem.

  För att öka kvaliteten inom äldrevården vill Sverigedemokraterna skjuta till ytterligare 3 000 000 kr till verksamheten jämfört med majoritetens budgetförslag.

  Ett aktivt liv och hälsosamt liv

  Hälsan påverkas även av den mat man äter. Sverigedemokraterna menar att de livsmedel som Lunds kommun köper in och serverar på bland annat skolor och äldreboenden ska innehålla ett minimum av industriellt framställda transfetter.

  Ekonomisk hushållning

  Sverigedemokraternas ambition är att Lund genom god hushållning med de ekonomiska medlen och långsiktig planering kan förbättra kommunens ekonomi och samtidigt ge bra service till lundaborna. Skattemedlen skall användas på bästa möjliga och ansvarsfulla sätt där medborgarna får tillbaka en så stor del som möjligt genom god kommunal service.

  Sverigedemokraterna är öppna för olika lösningar som kan förbättra tillgängligheten och kvalitén på kommunala tjänster – oavsett om dessa är i offentlig eller privat regi. Fokus bör ligga på resultat, inte medel.

  Omställningen till det mångkulturella samhället har sugit åt sig resurser inom praktiskt taget samtliga kommunens verksamhetsområden, samtidigt som en ökad kravlöshet i skolan och på arbetsmarknaden har lett till ett omfattande missbruk av, och slöseri med, resurser.

  Partistödet i Lund är ungefär fem gånger högre än riksgenomsnittet. Ett överdimensionerat partistöd riskerar på sikt att få en negativ inverkan på idealismen inom de politiska partierna och skapa alltför höga trösklar i förhållande till partier som för närvarande inte är representerade i fullmäktige, vilket utgör ett demokratiskt problem. Sverigedemokraterna vill därför minska det lokala partistödet.

  Bygg med omsorg

  Lund har många fina gamla kulturbyggnader och områden. Vi vill förvalta och lämna efter oss vår unika stadskärna. Det är därför viktigt att ta en rad olika hänsyn när nybyggnation sker. Misstagen som begicks i Lund på 1960- och 70-talen, där man utplånade stora delar av de centrala miljöerna i Lund får inte upprepas. Bevarandet av gamla byggnader och parker är av största vikt, också en del av vårt kulturarv.

  Levande kulturarv

  Att Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt för Sverigedemokraterna. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade verksamheter. Den svenska kulturen och kulturarvet har länge fått stå tillbaka för en liten kulturelits radikala och modernistiska uppfattningar om kultur. De verkligt kulturintresserade menar att kulturen har ett egenvärde och vill inte att kulturbegreppet används som ett slagord i politisk marknadsföring.

  Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar allmänintresse, mångkulturella projekt samt studieförbunden. Totalt kan vi lösgöra 22 500 000 kr som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans.

  Sverigedemokraternas nettobudget i förhållande till majoritetens

    Minskad utgift Oförändrad utgift Ökad utgift
  Politisk ledning, Kommunstyrelse 13000    
  Servicenämnd   X  
  Byggnadsnämnd   X  
  Teknisk nämnd     1000
  Miljönämnd   X  
  Kultur- och fritidsnämnd 22500    
  Socialnämnd     2000
  Vård- och omsorgsnämnd     3000
  Utbildningsnämnd 3000    
  Barn- och skolnämnder gemensamt 11000    
  Resultatförbättring     43500

   

  Verksamhetsövergripande prioriteringar

    Minskad prioritering Ökad prioritering
  Demokratiperspektiv   X
  Genusfrågor och könskvotering/könsdiskriminering X  
  Jämställdhet   X
  Kompetensfokus   X
  Miljöhänsyn   X
  Mångfaldsfrågor och etnisk kvotering/diskriminering X  

   

  Sverigedemokraternas yrkanden:

  Kommunstyrelse, Politisk ledning:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för kommunstyrelse och politisk ledning bifalles, med ändringen att budgeten för år 2011 minskas med 13 000 000 kr. Besparingen skall uppnås genom att de politiska sekreterartjänsterna avskaffas, partistödet minskas, utgifterna för kulturhuvudstadsprojektet tas bort och utgifterna för politisk ledning minskas.

  Tekniska nämnden:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för Tekniska nämnden bifalles, med den ändringen att 750 000 kr anslås till att rusta upp Lunds lekplatser och att 250 000 kr anslås till förbättrad renhållning.

  Kultur- och fritidsnämnd:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för Kultur- och fritidsnämnden bifalles, med  ändringen att budgeten för 2011 minskas med 22 500 000 kr. Besparingen skall uppnås genom att nämndens verksamhet renodlas genom ökat fokus på verksamhet av allmänintresse och slopat stöd till mångkulturell och kulturradikal verksamhet, samt minskat stöd till studieförbunden.

  Socialnämnd:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för socialnämnden bifalles, med ändringarna att budgeten utökas med 2 000 000 kr. Genom minimerad invandring minskas nämndens kostnader ytterligare och de resurser som frigörs ska användas till verksamheter för hemlösa, missbrukare, utsatta kvinnor, barn och ungdomar samt psykiatrin.

  Vård- och omsorgsnämnd:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för Vård- och omsorgsnämnden bifalles, med den ändringen att nämndens budget för år 2011 utökas med 3 000 000 kr som ska användas för en allmän kvalitetsförbättring av äldrevården.

  Utbildningsnämnd:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för utbildningsnämnden bifalles, med ändringen att nämndens budget minskas med 3 000 000 kr som finansieras genom besparingar på modersmålsverksamheten

  Barn- och skolnämnder gemensamt:

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att kommunstyrelsens förslag till budget för Barn- och skolnämnderna bifalles, med ändringarna att den totala budgeten minskas med 11 000 000 kr

  att 1 000 000 tillskjuts fritidsverksamheten

  att 1 000 000 tillskjuts grundskolan för att stärka barnens kunskaper om vårt lokala, regionala och nationella kulturarv,

  att de särskilda satsningarna på barn med icke-svensk bakgrund minskas med 28 000 000 kr

  att 15 000 000 kr tillskjuts som tilläggsresurs för socialt utsatta barn, och

  att Barn- och skolnämnderna tar fram en handlingsplan för att problematiken med svenskfientlighet inom skolan ska belysas i samband med att rasism behandlas inom undervisningen

  Mer info
 • Sverigedemokraternas budget för 2008

  Av Admin den 15 juni, 2007
  0
  0

  Den 14-15 juni var det budgetfullmäktige i Stadshallen. Det var den kommunala budgeten för 2008 som skulle fastställas .Nedan är två länkar, en till vårt eget budgetförslag, och en till en filmsekvens där ni kan se Erik Almqvist hålla ett inledningsanförande. Snart kommer här en längre artikel om vad som hände på detta 25 timmar och 18 minuter långa kommunfullmäktige!

  Sverigedemokraterna Lunds budget för 2008

  Se även Erik Almqvists budgetanförande.

  Mer info