Besök på miljöskandalen Rögle deponi | Sverigedemokraterna i Lund

Besök på miljöskandalen Rögle deponi

Kent Kristensson. lantbrukare som är granne till Rögle deponi,  framför en av lakvattendammarna. 

Under många år lades vad som helst på svenska soptippar. Bokstavligen vad som helst: kylskåp, hela bilar, sjukhusavfall, stora överskottslager av starka kemiska ämnen. Detta kunde hända så sent som 80-tal, innan man började införa sopsortering och omhändertagande av farligt avfall, ett arbete som det fortfarande finns mycket att förbättra inom.
Hur är det då i Lund? I kommunen har vi flera gamla deponier med helt osorterat avfall. Mest känd är Sankt Hans backar. Där lades sopor fram till 50-talet. På soporna har det sedan lagts ett lager jord, där det nu växer träd. Området fungerar bra som park.

Inte lika många känner till Rögle deponi. Denna soptipp ligger sydväst om Södra Sandby. Där lades cirka 960 000 ton avfall från 60-tal till 80-tal. Man har täckt över en del med jord, på andra delar av tippen sticker sopor fram. I november 2016 beslutade kommunstyrelsen att göra en ny övertäckning, som nu har kommit igång, den kommer att ta flera år.

Kent Kristensson, Christoffer Brinkåker och Carl Sjöberg vid lakvattendammen.

Men det var en viktig sak som renhållningsnämnden och kommunens tjänstemän glömde ha med i underlaget inför det beslutet: att tippen sedan minst tio år läcker föroreningar ut i omgivningen. Vatten i grannfastigheternas brunnar har blivit otjänligt, åkrar går inte att odla, och Röglebäcken, som rinner ut från tippen, har ett tjockt lager av urlakningar från tippen. Detta är inget mindre än en skandal, och vi i SD kommer inte att låta detta tystas ned.
På förra kommunfullmäktige interpellerade vi renhållningsnämndens ordförande Ulf Nymark om detta. Han hade förstås inga svar på hur detta kan ha fått pågå, år efter år.

Lördagen den 10 juni åkte tre av våra politiker iväg för att besöka de drabbade grannarna. Kent Kristensson driver lantbruk och har åkrar och kor intill deponin. Under flera timmar visade han oss runt på sina ägor och på själva deponin.

I det ena hörnet av tippen finns två små dammar där det är tänkt att regnvatten från deponin ska stanna upp ett tag, och de värsta föroreningarna sjunka till botten. Det som rinner ut från tippen bildar där en tjock, röd sörja. Vad gör man då med den? jo, den sugs upp från dammarna, och läggs sedan upp på tippen igen!

Kent Kristensson berättade för oss att det ursprungligen skulle fungera så att lakvattnet skulle ledas till reningsverket i Flyinge. Det lades rör för detta, men det visade sig snart att rören korkades igen av den röda sörjan. Så kommunen gav upp detta!
När det regnar kraftigt översvämmas dammarna, och vätskan rinner ut i Röglebäcken, och den rinner ut på grannarnas åkrar. Kent Kristensson visade oss flera av sina dräneringsbrunnar, som alla ligger minst 50 meter från tippen. I botten på brunnarna finns den röda sörjan. Denna stannar alltså inte alls på tippen, och i lakvattendammarna, som det är tänkt. Två av Kent Kristenssons åkrar är obrukbara på grund av att det smutsiga vattnet som rinner ut från tippen.

Hans-Olof Andersson vid ett dike på deponins gräns. Här rinner starkt förorenat lakvatten som inte kan nå fram till lakvattendammarna. Däremot ligger en privat bevattningsdamm bara några meter bort.

Vad innehåller då lakvattnet? Miljöförvaltningen tar prover. Vi har fått ut en del av dessa provresultat, och de visar på förhöjda halter av järnoxid, ammonium, mangan, De prover som tagits 2016 visar värden som är över gränsvärdena för dricksvatten för följande ämnen: fluorid, ammonium, nitrit, järn och mangan. Över, ibland kraftigt över bakgrundsvärdena för ytvatten i södra Sverige ligger värdena för bly, nickel, arsenik, koppar. Det finns mycket mer att säga om mätningarna, vi kommer att återkomma med mer fakta och analyser av det.

Det talar mycket om miljön i Lunds kommun, men det är tveksamt om det kommer att fungera att bara täcka över denna deponi. Den innehåller så mycket gifter som kan läcka ut, att den förmodligen borde totalsaneras. Detta går att göra, även om det naturligvis kostar.

Det kommer fler artiklar här i detta ämne, med mer information.

Kent Kristensson öppnar en av sina dräneringsbrunnar, helt full med vatten.

 

Denna dräneringsbrunn,. ännu längre från deponin än den på föregående bild, innehåller föroreningar som ser ut precis som de vid deponin.