Ärendet om Vänskapens hus krånglas till, risk för infekterad debatt | Sverigedemokraterna i Lund

Ärendet om Vänskapens hus krånglas till, risk för infekterad debatt

Kommunfullmäktige i Polhemsskolans aula fotograferat genom publikingången. Foto: Hans-Olof Andersson

I onsdags hade servicenämnden sitt månatliga sammanträde. Det var inte så många beslutsärenden, men däremot togs det upp att kommunstyrelsen på sitt sammanträde 4 februari hade fattat ett nytt och oväntat beslut i ärendet rörande fastigheterna på Bredgatan 19 och 21 som föreningen Vänskapens hus disponerar. Föreningen, som där har möteslokaler för personer med missbruksproblem, har fått vara hyresfritt i de båda fastigheterna sedan 1991. Det kan tyckas behjärtansvärt att stödja en allmännyttig verksamhet, men problemet är att det bör ske genom ett riktat bidrag, inte hyresfrihet i kommunal fastighet. Detta därför att det är viktigt av rättviseskäl när de pengar som finns för att hjälpa olika föreningar ska fördelas.

När serviceförvaltningen inspekterade husen i höstas beslutades att de skulle stängas, av säkerhetsskäl och av sanitära skäl. Det visade sig bland annat att det ena huset hade hyrts ut som bostäder i andra hand, vilket är högst olämpligt. Men lite oväntat beslutade kommunstyrelsen 4 februari (SD, M, och l var emot detta beslut) en lång rad att-satser, som man nu på servicenämndsmötet fick fundera över vad de egentligen betyder, se nedan. Ärendet kommer till kommunfullmäktige 27 februari. Kvintetten, som säger sig styra,  är totalt splittrad i detta ärende, som i så många andra.

Husen behöver renoveras för stora belopp, bara att renovera så att brandskyddet kan godkännas kostar 3 miljoner. Totalkostnaden bedöms till 15 miljoner. Under renoveringen kan ju lokalerna inte användas, och sedan måste ju serviceförvaltningen ta in hyresintäkter som täcker drifts- och investeringskostnaderna, så fungerar ju fastighetsekonomi.  Alla politiker måste inse att det måste framgå tydligt i kommunens redovisning hur mycket olika föreningar stöds med, och då kan man inte ha den sorts överenskommelse som har funnits här.

Här är att-satserna som beslutades på kommunstyrelsen 4 februari:

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt servicenämnden att i dialog med Vänskapens hus erbjuda acceptabla lokaler till föreningen

att uppdra åt servicenämnden att vidta de åtgärder som är motiverade av brandsäkerhetsskäl i fastigheten Sankt Peter 39, Bredgatan 19 och 21, så att alla tidigare utnyttjade ytor återigen kan disponeras av Vänskapens hus. Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva och inte överstiga 3 miljoner kr

att uppdra åt servicenämnden att förlänga det nuvarande hyreskontraktet avseende fastigheten på Bredgatan 19-21 till dess att Vänskapens hus erbjuds acceptabla lokaler

att ett långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt motiverade verksamheten i Vänskapens Hus formuleras enligt samma och likvärdiga principer som gäller för kommunens hantering av Fontänhuset

att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda nämnder fortsatt föra dialog med Fontänhuset och Föreningarnas hus kring alternativa lokaler.