Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

ted_sdlund_ordforandeTed Ekeroth

Ordförande

Skicka e-post till oss
Postadress
SD Lund

box 1194
221 05 Lund

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsens möte 7 december.

  Av hansolof.andersson den 7 december, 2016
  0

  Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2016- 12-07:

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 7 december 2016. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72

   

  Ärende 13, ”Delegation under 2017 avseende beslut om bostäder och lokaler för flyktingmottagande”

  Sverigedemokraterna yrkar

  att det liggande förslaget till beslut avslås.

  att besluten om lokalinvesteringar för flyktingar från och med 2017 nu skall tas i kommunfullmäktige.

   Att fortsatt låta KSAU ta dessa tunga investeringsbeslut är helt fel. Byggandet av flyktingbostäder som beslutades i KSAU nådde under 2016 upp i 90 miljoner. Vi anser att så här stora utgifter, dessutom till ett så kontroversiellt utgiftsområde som bostäder till migranter, inte bara ska prövas av kommunstyrelsen som helhet utan dessutom av kommunfullmäktige. Med stöd av både ärendets principiella tyngd och att ingen har kunnat påvisa hur kommunstyrelsens delegationsordning tillåter detta, kommer Sverigedemokraterna att överklaga beslutet.

   

  Ärende 15, ”Utveckling av e-förslag”

  Sverigedemokraterna yrkar att förslaget till beslut avslås.

  Att byta ut medborgarförslagen mot e-förslag innebär en kraftig försämring av medborgarinflytandet. De största felen med e-förslag är att förslagen ska genomgå en godtycklig gallringsprocess. Det andra stora felet är systemet med ”stöttningar” det vill säga att 100 personer måste stödja förslaget för att det ska gå vidare. Detta kommer hindra många goda förslag att överhuvudtaget behandlas.

   

  Ärende 27, ”Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017 – 2019 med budget för 2017 avseende överklagande gällande utfasning av pedagogisk omsorg”

  På detta ärende yrkade vi avslag, det vill säga vi ansåg att Lunds kommun inte ska fullfölja överklagandet av Förvaltningsrättens dom. Detta yrkande vann också, med röstsiffrorna 8 mot 5.

   

  Ärende 30, ”Remiss av Departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet”

  Sverigedemokraterna yrkar

  att kommunstyrelsen avger följande remissyttrande:

  Lunds kommun avstyrker förslaget till nytt regelverk. Att förändringarna av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans roller skulle medföra något positivt trovärdiggörs inte i förslaget. Förslaget kan dessutom medföra att behovet av försörjningsstöd ökar.

  Lund bör vara kritiskt mot detta förslag till regelverk. Det är ett desperat försök att lösa den massarbetslöshet som det mångkulturella projektet har medfört. Byråkratiska omorganisationer kommer inte att lösa problemen, endast en stoppad massinvandring kan förbättra situationen.

 • Motion om att riva folkparksbyggnaden nu och på platsen istället bygga seniorlägenheter

  Av hansolof.andersson den 26 oktober, 2016
  0

  Lund 2016-10-24

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige.

  Trögheten och långsamheten i beslutssystemen i Lund är ibland nästan ofattbar. Men ibland är det inte ens en fråga om långsamhet, ibland är det totala låsningar som har uppstått.

  Ett sådant fall av låsning är den som råder runt folkparksbyggnaden, och de tankar om att ersätta den med seniorlägenheter som har framförts. Folkparksbyggnaden, som efter arkitekten även går under namnet Edmanska huset, byggdes 1976. Under många år har den stått oanvänd, förutom en mindre del i östra änden där det har varit fritidsverksamhet för ungdomar, en verksamhet som ju nu i Lund är under en stor omvandling. Kapitelförlusten det innebär att låta en byggnad stå oanvänd och förfalla under många år vore ju helt oacceptabel i en varje verksamhet med tydlig ansvarfördelning, men i Lunds kommun går det till så. Ansvaret är förstås politiskt. Ett beslut om vad som ska hända med folkparksbyggnaden kan inte vänta längre.

  Hur går det då med det inriktningsbeslut som tagits, att göra huset till ett kulturhus? På kultur och fritidsnämndens sammanträde i juni 2016 redovisades preliminära kostnadsberäkningar för detta. Beräkningarna visade på en kostnad på 60-70 miljoner. Det ska jämföras med budgeterade 15 miljoner. Det är ju en helt orimlig kostnad.

  Det är sant att det finns flera kulturverksamheter som behöver nya lokaler: Teater Sagohuset, Bibliotek Väster, och Stenkrossen har nämnts. Men det går troligen att ordna både billigare och mer ändamålsenliga lokaler för dessa verksamheter, än att lägga de 60-70 miljoner det behövs för att ställa i ordning folkparksbyggnaden. När det gäller Teater Sagohuset, så har dessa själva påpekat att den föreslagna ombyggnaden av folkparksbyggnaden knappast passar för dem.

  Det är nu helt uppenbart att det förslag som i samarbete med LKF togs fram under alliansens styre för några år sedan, är det enda rimliga. Sluta med de eviga långbänkarna om eventuellt kulturhus, riv den nuvarande byggnaden, och bygg istället några cirka åtta våningar höga byggnader med seniorlägenheter. Dessa kan antingen placeras där den nuvarande byggnaden står, eller strax intill, men uppta ungefär lika stor yta, så att parkytan förblir ungefär lika stor. Platsen är perfekt för seniorlägenheter, precis intill ligger Papegojlyckan med mycket fina faciliteter för matservering, verksamhet och stöd för äldre. Det är nog precis så många av oss vill bo när krafterna tryter: i en egen bostad, men med hjälp, stöd, och mötesplats precis intill.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att folkparksbyggnaden så snart som möjligt rivs, och att det på ungefär motsvarande markareal i folkparken istället byggs seniorlägenheter, förslagsvis i LKF:s regi.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Ted Ekeroth

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _______________________

  Dragan Brankovic

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ____________________

  Bo Kjellberg

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

 • Fråga ställd till socialnämndens ordförande Peter Fransson (S) om stöd till hemvändande jihadister

  Av hansolof.andersson den 24 oktober, 2016
  0

  Denna fråga kommer upp på kommunfullmäktige torsdag 27 oktober. 

  Lund 2016-10- 24

  I den definition av ”våldsbejakande extremism” som tillämpas i Sverige och i Lunds kommun, ingår ju även deltagande i terrororganisationer som Islamska staten, IS.  I ett inslag och artikel i Sveriges radio den 18 oktober där Christoffer Carlsson, som skrivit en rapport för den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism intervjuades, står följande:

  Rapportförfattaren, Christoffer Carlsson, menar att en person som vill lämna extremistmiljöer ofta behöver stöd för att kunna göra det.

  – Det är en rakt igenom social, ekonomisk och materiell fråga. Du behöver kunna återintegreras på arbetsmarknaden, du behöver kanske ha körkort, skuldsanering och tak över huvudet. När individer lämnar vill de lämna till något annat, har man inte resurser till det så är det svårt att förverkliga det, säger Christoffer Carlsson.

  I artikeln intervjuas även den tjänsteman i Lunds kommun som har ansvaret för dessa frågor, och det framstår i artikeln som om Lunds kommun har samma syn på detta som Christoffer Carlsson. Mina frågor till Peter Fransson är:

  1.Delar du som socialnämndsordförande Christoffer Carlssons syn när det gäller stöd till de våldsbejakande extremister som utgörs av hemvändande jihadister, eller har du en annan syn när det gäller stöd till dessa?

  2.Har du en åsikt om hur Lunds kommun ska agera för att undvika att kommunen betalar ut stöd som direkt eller indirekt stödjer terrororganisationer och terrorister, i ljuset av de svenska och internationella lagar som finns för att förhindra detta?

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

 • Debattartikel: Det får inte finnas någon risk att kommunala medel går till terrorism

  Av hansolof.andersson den 24 oktober, 2016
  0

  Denna debattartikel publicerades i Sydsvenskan tisdag 25 oktober. De klippte dock lite i den, och tog bort de två sista meningarna, de som börjar med ”Sverige håller på att bli…” Här kan ni läsa den fullständiga versionen av artikeln: 

  Det har verkligen gått undan i diskussionen om Lunds kommuns eventuella stöd till hemvändande jihadister, sedan SR sände sitt reportage i tisdags. Det började snabbt användas begrepp som ”gräddfil”, någon kallade gräddfilen för en tidningsanka, och bortom de tre borgerliga partiernas snabbt ihopsatta kritik av den handlingsplan de själva drivit fram, så  står sakfrågan kvar: finns det risk att kommunala medel, och kommunala stödåtgärder, på något sätt kan gagna terrorn? Vilka lagmedel finns i så fall för att stoppa detta?

  Kommunen handlingsplan tar bara upp förebyggande åtgärder. Men polisens och socialens insatsgrupp kan vidta stödåtgärder för ”hemvändare”, det har även tidningarna skrivit om. Vi Sverigedemokrater anser att man i dessa fall måste vara extremt restriktiv, och tolka den lagliga situationen så att man överhuvudtaget inte kan betala ut pengar eller ge annat stöd till dessa personer. Sverige har skrivit under internationella avtal om att hindra att medel förs över till terrororganisationer, det är även förbjudet i svensk lag. Förhoppningsvis kan en sådan kommunal lagtolkning sedan provas rättsligt, och vi får svar på hur svenska sociallagstiftning ska tolkas i ljuset av internationell lagstiftning mot terror.

  Bara misstanken att någon gjort arbete för en terrororganisation, måste leda till att kommunen gör en polisanmälan. Det är inte förbjudet i Sverige att vara med i en terrororganisation, men om man har varit i en sådan organisations tjänst, så måste huvudantagandet vara att personen har begått brottsliga handlingar.

  Det kan visa sig att det behövs mycket tydligare lagar som stoppar deltagande i och stöd till terror. Sverige håller på att bli en europeisk terrorbas, detta är väldokumenterat, i rapporter från bland annat SÄPO. Lund måste vakna och inse att idyllen är slut, mycket på grund av övriga partiers slapphänta hantering av invandringen och islamiseringen.

  Hans-Olof Andersson, Ted Ekeroth

  ledamöter SD i Lunds KF

   

 • Badhusplanen ”stannade av”, sedan dödades den

  Av hansolof.andersson den 22 september, 2016
  0

  Debattartikeln nedan skickades till Lokaltidningen Lund den 16 september. Den har ännu inte publicerats där, vi publicerar den därför här. 

  På kommunstyrelsemötet den 7 september var en av punkterna badhusplanerna för Dalby. När det beslutades om utbyggnad av Högevall den 31 januari 2008, beslutades det också att kultur- och fritidsnämnden skulle utreda ett inomhusbad för den östra kommundelen. Vad har hänt sedan dess?  Nu fick vi i kommunstyrelsen veta: någon gång för några år sedan ”har arbetet stannat av”. Nu hade kultur och fritid gett upp helt, och skickade en begäran till kommunstyrelsen om att hela projektet skulle läggas ner.

  I ärendet fanns inga dokument alls från utredningsarbetet. Vi i SD kontaktade serviceförvaltningen och begärde ut projektplanen. I den stod det bland annat att tre olika platser i Dalby kan vara aktuella för den nya byggnaden. Det fanns inga beräkningar av behovet av tid för de olika sorternas bad- och simverksamhet. Det fanns heller inga kostnadskalkyler.

  För att vi politiker ska kunna ta ställning till ett badhus i Dalby, så behöver vi veta både behoven och kostnaderna. Vi i SD begärde därför att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med alla dokument. I andra hand yrkade vi avslag till återkallandet. Tyvärr fick vi inte igenom något av yrkanden. Nu begravs badhusplanerna.

  Men förr eller senare behöver Dalby (och därmed den östra delen av kommunen) få sitt inomhusbad. När badet bör byggas är både en fråga om behov, och om ekonomiska prioriteringar. Befolkningen i den östra delen av kommunen växer, och förr eller senare är det logiska att bygga ett badhus i Dalby. Förr att kunna avgöra när det är dags att göra det, behövs ett underlag, som till exempel tar upp sådant som prognoser för behovet av bassängtid för simundervisning med mera. Men de andra partierna var inte ens intresserade att titta på fakta.

  Hans-Olof Andersson

  ledamot Lunds kommunstyrelse (SD)