Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Biokol – kan bönder rädda oss ifrån klimathotet?

  Av hansolof.andersson den 13 november, 2018
  0

  Vi kan bi mycket bättre på att föra tillbaka kolen till jorden, skriver Christoffer Brinkåker.

  Det råder ingen tvekan att den fortsatta användningen av fossila bränslen direkt skadar vårt klimat; att den ökade tillförseln av växthusgaser värmer upp planeten allt mer. Det rådande tankesättet innebär att man i högre utsträckning bestraffar fordonsägare och industrier för användningen av fossila bränslen, samtidigt som man argumenterar för att fler träd ska planteras. Det är inte nödvändigtvis en dålig inställning, men det kol som en gång låg djupt ner i marken stannar fortfarande kvar på jordens yta.

  Istället för att släppa ut kolet i atmosfären i form av koldioxid vid förbränning av trä, så kan man utvinna energin ur träet, men återföra kolet till marken. Så här går det till:

  Biokol kallas den nivå av kol som befinner sig mellan träkol och aktivt kol, och kan enkelt tillverkas av vem som helst som är ägare till två ståltunnor. Genom att förbränna virkets egna gaser vid tillverkningen, som annars släppts ut som en grå rök, så höjer man temperaturen ytterligare och får dessutom en ren förbränning. Denna högre temperatur skapar alltmer mikro-porer i kolet, vilket tillåter för mer levnadsyta för mikroorganismer. Och liksom ett kolfilter så har biokol förmågan att absorbera kemikalier.

  Det finns huvudsakligen två fördelar för lantbrukare, och alla med egen trädgård, att tillverka och använda biokol i sina marker. Den första fördelen är att tillverkningsprocessen frigör enorma mängder värmeenergi, som istället för att släppas rakt ut i naturen kan åter fångas in och bevaras. Exempelvis för att driva en varmvattenberedare, eller för att hetta upp bostaden under vinterhalvåret. Den som har kreativa idéer kan säkert dra nytta av detta på en industriell skala, och då exempelvis driva ett fjärrvärmeverk.

  Den andra fördelen är den viktigaste: Det är ekonomiskt lönsamt. Genom att sprida ut biokol över sina jordbruksmarker så gör man jorden mer porös, och mikro-porerna tillåter att vatten och gödsel stannar kvar precis där man vill ha det. Den mer porösa jorden underlättar för mikroorganismer att mångdubbelt öka sina populationer. Dessa faktorer leder till precis det som lantbrukare vill se: En bättre jord, och därmed ökad skörd. Och för varje år som man sprider ett nytt lager biokol så ökar skörden alltmer. Man skapar sig sin egen Terra Preta.

  För resten av befolkningen så tillkommer en annan fördel, som för oss tillbaka till frågan om klimatet. Då biokol behöver tusentals år för att brytas ned på naturlig väg, och att man år efter år trycker ner kolet djupare i marken, så sluter vi kolets cykel – även för fossila bränslen. Lantbruket kan effektivt motverka de skador som oljeindustrin orsakat.

  Vill man börja tillverka sitt eget biokol utan att äga skog så finns alltid spillvirke från sågverk, kastade möbler på återvinningscentralen, eller avfall från trädgårdsmästaren.

  Christoffer Brinkåker, ledamot Lunds kommunfullmäktige

 • Vi gratulerar Staffanstorpsborna till SD och M- styret!

  Av hansolof.andersson den 12 november, 2018
  0

  Richard Olsson, gruppledare för SD i Staffanstorps kommunfullmäktige. Foto: Hans-Olof Andersson

  Idag blev det klart, Staffanstorps kommun kommer de kommande fyra att styras av en koalition av Sverigedemokraterna och moderaterna. Vi har ringt upp Richard Olsson, gruppledare för SD i Staffanstorp och ställt några frågor:

  – Gratulerar, kan man säga nu att det är moderaterna och Sverigedemokraterna som styr Staffanstorp tillsammans?

  – Ja, så är det! Trots att alliansen hade kunnat få ihop en majoritet rent siffermässigt, så blev ändå den bästa lösningen att moderater och SD styr tillsammans.

  -Har ni gjort en riktig deal med moderaterna?

  -Ja, och vi har i samtalen koncentrerat oss på att få genom så mycket som möjligt av vår politik.

  -Några konkreta exempel?

  -Vi får igenom tiggeriförbud så långt det är rättsligt möjligt. Det kommer heller inte att finnas några kulturella särbehandlingar, till exempel separata badtider för vissa grupper, Det blir ingen social förtur för bostäder för nyanlända, istället kommer kommunen att använda enklare provisoriska lösningar, till husvagnar eller inhyrning i annan kommun. När det gäller äldreomsorgen satsar vi 30 miljoner extra för att höja kvaliteten och kapa omsorgsköerna.

  -Hur har det varit att förhandla med moderaterna?

  -De gångna fyra åren har vi haft mycket täta kontakter med moderaterna och kommit fram till många gemensamma beslut. Moderaterna i Staffanstorp är enkla att förhandla med.

  -Något mer du vill tillägga?

  -Jag ser fram emot fyra år av att leverera till Staffanstorpsborna!

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2018-11-07

  Av hansolof.andersson den 7 november, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2018-11-07. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

   Ärende 12. Ansökan om driftsbidrag till Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center Dnr KS 2018/0756

  Uppåkrastiftelsen har hittills fått 200 000 från Lunds kommun. Vi yrkade att anslaget skulle höjas till 400 000 kronor, att jämföra med de 717 000 som stiftelsen sökte om. Uppåkra är ett oerhört kulturarv som är värt att få ordentligt med offentliga medel. Tyvärr fick kvintetten igenom att Lunds kommun ska fortsätta med 200 000 i stöd.

   

  Ärende 14. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för 2019, (KF) Dnr KS 2017/0747

  Vi yrkade på vår egen budget, men den bifölls inte. Det lades ett yrkande från kvintetten att uppmana KF att på budget-KF ställa budgetförslaget mot varandra som helhet. Vi var emot det, det måste vara möjligt att göra säryrkanden på KF.

   

   Ärende 19, 20, 21, 22:

  Dessa fyra ärenden handlade alla om taxehöjningar för olika kontrollverksamheter som miljönämnden utför. Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor till 1100 kronor. Vi yrkade avslag i alla fyra ärendena. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på arbetet så att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.

   

   Ärende 24. Förslag till fortsatt särprofilering av Högevall Dnr KS 2018/0

  Vi yrkade först att Högevalls ansökan om särprofilering skulle bifallas. Högevallsbadet är en verksamhet som vänder sig mot allmänheten och har ett stor behov av en tydlig egen identitet. På Högevalls hemsida finns båda loggorna med, vilket vi ser som en bra kommunikation, där det tydligt markeras att verksamheten är en del av Lunds kommun.

  Under mötet diskuterades det fram en lösning där ärendet återremitterades med uppdraget ”att utreda hur en samprofilering kan se ut”. Det fanns alltså en enighet att inte stoppa Högevalls särprofilering nu.

 • Vårt förslag till budget för Lunds kommun 2019

  Av hansolof.andersson den 6 november, 2018
  0

  Budgeten för Lunds kommun 2019 beslutades ju i juni, men eftersom det är valår beslutas ny budget i november. De tre filerna nedan är hela vår budget. Den är på det stora hela ganska lik vår budget från juni. Nu ska de olika budgetarna tas upp på kommunstyrelsen den 7 november, sedan kommer vi att skriva mer om detta inför budget-KF 29 november då det hela avgörs.

  SD Budget med EVP 2019-2021 (november) Textdelen

  SD Budget med EVP 2019-2021 (november) – Investeringar

  SD Budget med EVP 2019-2021 (november) – Drift

 • Bertil Malmberg höll föredrag om islam

  Av hansolof.andersson den 6 november, 2018
  0

  Bertil Malmberg talar i Lund 5 november 2018

  Vilka idéer och drivkrafter är det som ligger bakom islamismen vi ser idag? Är islam främst en religion eller en ideologi? Det var några av frågorna som Bertil Malmberg redde ut i det föredrag han höll för SD Lunds medlemmar den 5 november. Bertil Malmberg har ett långt yrkesliv bakom sig, först som ubåtsofficer i 26 år, och sedan som företagare. Han har arbetat runt om i världen, bland annat i muslimska länder som Pakistan och Malaysia, och är numera politiker för Sverigedemokraterna i Trosa kommun och Södermanlands landsting.

  Bertil Malmberg gick igenom hur islam uppstod, och hur den nya religionen snabbt spreds genom militära erövringar av mycket stora områden. Olika folkslag tvingades till underkastelse genom jihad, alltså heligt krig. Han gick även igenom islams heliga skrifter. Dessa är ofta otydliga, men det finns inom islam instruktioner och överenskommelser om hur de ska tolkas. Han visade hur islams grundfundament helt skiljer sig från vårt västerländska sätt att tänka, och att detta leder till stora motsättningar. Han drog slutsatsen att islam är främst att betrakta som en ideologi, med bestämda maktpolitiska syften. Han avslutade med att uttrycka sorg över den enorma propaganda, naivitet, och enfald som präglar tänkandet hos många makthavare och opinionsbildare i Sverige i dessa frågor. Våra skattepengar fortsätter till exempel att gå till organisationer i Sverige, till exempel Ibn Rushd,  med kopplingar till muslimska brödraskapet, och den senaste veckan har det ju avslöjats att den skånska avdelningen av SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund, har drabbats av ett maktövertagande från muslimska grupper. Det är ju egentligen bara en naturlig konsekvens av socialdemokraternas mångkulturalistiska politik, så varken de eller någon annan borde vara förvånade.