Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Motion om informationsskyltar på lekplatser och utegym

  Av hansolof.andersson den 5 december, 2019
  0

  Idag torsdag 5 december har våra ledamöter Victoria Tiblom och Bengt Malmberg lämnat in en ny motion. Du kan läsa den antingen genom denna länken (som pdf) eller direkt som inklippt text nedan.

  Motion informationsskyltar på lekplatser och utegym 2019-12-05

   

  Lund 2019-12-05

  Motion om informationsskyltar på lekplatser och utegym
  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Runtom i Lunds kommun finns ett antal lekplatser och utegym. Men det saknas informationsskyltar. I Helsingborgs kommun har man satt upp informationsskyltar på lekplatser och utegym. Se bildexempel nedan.
  Skyltarna informerar om:

  – Regler som gäller, exempelvis rökförbud.
  – Exakt adress för lekplats/utegym. Något som kan vara livsviktigt vid ett tillbud. Det kan
  annars vara svårt för blåljuspersonal att hitta.
  – Hur man på ett enkelt sätt går tillväga för att anmäla skador på lekplats/utegym.
  Samtliga lekplatser och utegym har också ett nummer.

  Informationsskyltar är ett enkelt och smidigt sätt för kommunens invånare att dels snabbt
  kunna rapportera skador, såsom trasiga redskap, gungor etc och dels en ökad trygghetskänsla då man vet den exakta adressen till lekplats/utegym.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lund:

  att Lunds kommun ska införa informationsskyltar på lekplatser och utegym.

  För Sverigedemokraterna Lund

  Victoria Tiblom
  ledamot SD, Lunds kommunfullmäktige

  Bengt Malmberg

  ledamot SD; Lunds kommunfullmäktige

   

  Bilaga 1: Exempel på informationsskyltar i Helsingborgs kommun.

  Bilaga 2: Exempel på placering av informationsskylt vid en lekpark

   

 • Pressmeddelande om KS 2019-12-04

  Av hansolof.andersson den 4 december, 2019
  0

  Rådhuset där kommunstyrelsen har sina möten. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2019-12-04. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  1. Begäran om att få disponera reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända Dnr KS 2019/0781

  Vi lämnade denna protokollsanteckning:

  Sverigedemokraterna anser att servicenämnden inte skulle haft denna utgift, då skulle dessa medel inte behövts avropas.

   

  1. Granskning av upphandlingsprocessen Dnr KS 2019/0691

  Vi yrkade avslag.

  Det arbetas alltså i riktning mot att centralisera inköpsarbetet, detta är vad som föreslås i detta ärende, baserat på granskningen. Kompetensen om inköp i de olika verksamheterna är låg står det i revisionsrapporten. Men servicenämnden har påpekat fel i hur revisionsarbetet har gjorts. Till exempel har revisorerna slagit ihop flera mindre upphandlingar, som till och med har berört olika saker, till summor över 100 000, och bedömt inköpen efter det.

  Det material som har kommit fram så långt övertygar inte om att det är rätt att gå mot mer centralisering av upphandlingarna.

   

  1. Granskning av kommunens ägarstyrning av de kommunala bolagen Dnr KS 2019/0692

  Vi hade ett eget yrkande som tyvärr inte bifölls:

  att yttra sig över granskningsrapporten enligt följande:

  Granskningsrapporten tar upp att kommunstyrelsen rekommenderas säkerställa att bolagsordningar för LKP, Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB följer kommunallagen 10 kap. Denna rekommendation kommer kommunstyrelsen att hörsamma.

  Rapporten tar också upp att det behövs en bolagspolicy som tydliggör kommunens ägarstyrning och kommunens uppsiktsplikt avseende helägda och delägda bolag. En sådan bolagspolicy kommer att tas fram, och ägarstyrningen göras tydligare främst genom att kommunfullmäktige ges en starkare roll och mer inflytande över bolagen, och får ta ställning till sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

  Kommunstyrelsen kommer också, som det rekommenderas i granskningsrapporten, säkerställa att det finns tillräckliga resurser för en mer aktiv ägarstyrning.

   

  1. Lunds kommuns effektiviseringspolitiska råd Dnr KS 2019/0644

  Vi yrkade samma som vänsterpartiet:

   att KS ska tillskriva KF att  bli befriade från detta uppdrag.

  Kommunen tycks massproducera organ under Kvintettens ”ledning”! Det finns många människor och organisationer som kan ge Lund effektiviseringsråd, vi behöver inte tillsätta ett litet, svagt finansierat organ för detta.

   

  1. Kommunalt partnerskap Dnr KS 2019/0835

  Vi yrkade avslag. Ett samarbete med ICDL, ”internationellt centrum för lokal demokrati”. Det är i praktiken SIDA som organiserar detta, men de har bildat detta som ett separat projekt.

  Detta kommer att innebära kostnader för kommunen, men nyttan är tveksam.

   

  1. Lundaförslag – Utlys klimatnödläge omedelbart Dnr KS 2019/0489

  Vi yrkade enligt nedan, det gick tyvärr inte igenom:

  att konstatera att Lunds kommun redan har fattat ett stort antal beslut rörande klimatåtgärder vilkas nytta återstår att utvärdera, samt

   att därmed anse Lundaförslaget besvarat.

  Beslutsförslaget från KSAU är lite udda:

  ”att erkänna att det råder ett globalt klimatnödläge samt att anse Lundaförslaget besvarat” I förslaget talas om att genomföra ”akuta genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå” Det är oklar vad det är förslaget vill kommunen konkret ska göra utöver allt som redan görs.

   

  1. Evenemangs- och mötesorganisation Dnr KS 2019/0588

  Vi yrkade avslag. Beslutet blev alltså att bilda ett nytt bolag som ska heta ”Visit Lund”. Redan nu arbetar ju kommunen med att attrahera besök och evenemang så något särskilt bolag behövs inte.

  Det finns dessutom redan specialister på detta inom  Region Skåne, med Event in Skåne, Tourism in Skåne med mera. Vi betalar redan till dessa organ. Den omedelbara kostnaden för att bilda detta bolag är 5 miljoner som aktieägartillskott. Kommunen kommer ju också att få tillföra driftspengar, hur mycket per år är oklart.

  Lite skrämmande är att tjänstemännen som har fått i uppdrag att slänga ihop detta bolag återigen föreslår den enklaste lösningen på hur det ska styras: Det är samma personer som i KSAU som ska vara styrelse! De ska ju även vara styrelse för det nya holdingbolaget,  ”Lunds Rådhus.”

   

  1. Koncernbildning i Lunds kommun Dnr KS 2018/0746

  Vi yrkade avslag.

  Utan  någon större offentlig debatt rusar flera av de andra partierna vidare med att ombilda hela bolagsstrukturen i vår kommun. Vi i Sverigedemokraterna kan inte gå med på detta: något mer ogenomtänkt har sällan skådats.

  Namnet för moderbolaget, eller holdingbolaget som det också kan kallas, är tänkt att bli ”Lunds Rådhus”. Detta bolag ska äga alla de andra helägda kommunala bolagen. Det har inte framförts något enda tydligt argument att komplicera bolagskonstruktionen på detta sätt, förutom antydningar om att detta skulle kunna ge möjlighet att när man ska betala skatt kan man kvitta vinster i något bolag, mot förluster i annat bolag.

  Den otydlighet i styrningen av bolagen som revisionen har påpekat kommer bara att bli otydligare. Det rätta är ju att KF ska kunna få fatta avgörande beslut om bolagen direkt, men nu kommer det in en bolagsnivå till, och märkligt nog står det i det liggande förslaget att det är samma personer som sitter i KSAU som ska vara styrelsen i ”Rådhus Lund”, tills KF efter nästa val får välja styrelse. Vilken märklig slump att det är just dessa personer som är mest kompetenta att leda det nya bolaget. Bolaget kommer att kosta många miljoner, men inte ha någon praktiskt verksamhet alls.

  Processen med ”Rådhus Lund” har hastats igenom. Nästan ingen, allra minst bolagen, har fått tillföra några synpunkter och kunskap, eller ens yttra sig om detta är bra eller inte. Man häpnar.

   

  1. Avgiftsförändringar inom äldre och handikappomsorg

  Dnr KS 2019/0804

  Vi yrkade:

  att föreslå kommunfullmäktige att avslå avgiftshöjningarna och

   att fastställa kostavgiften till 2095 kr/månad from den 1 februari 2020.

   att avslå förslaget om att införa jämkning av kostavgiften särskilt boende enligt SoL avseende den del av kostavgiften som överstiger nivån på livsmedelsavgifter enligt Konsumentverkets beräkningar (ändras årligen), from den 1 februari 2020.

   att avslå höjning av kostavgiften för korttidsvård och dagverksamhet.

   att avslå förslag på att införa en abonnemangsavgift på hjälpmedel i ordinärt boende på 65 kr/mån.

   att avslå förslag på att införa en avgift på 300 kr för hämtning av hjälpmedel i ordinärt boende from den 1 februari 2020.

   att avslå förslaget att avgifterna räknas om årligen utifrån förändrat prisbasbelopp

   Vi ändrade oss alltså från vårt ställningstagande i Vård- och omsorgsnämnden, där vi biföll kvintettens yrkande.

   

  1. Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommunDnr KS 2018/0316

  Vi yrkade avslag. Beslutet blev återremiss.

  Man kan tycka att arbeta för trygghet och säkerhet ska vara naturligt för alla delar av kommunen och hela den offentliga sektorn, och att alla delar bidrar med vad de kan. Kommer verkligen ännu mer dokument och politikermöten att hjälpa mot ett samhälle i förfall eller måste man börja förstå orsakerna till otryggheten i stället?

 • Bolagsbildandet rusar vidare i högsta hastighet

  Av hansolof.andersson den 3 december, 2019
  0

  Utan  någon större offentlig debatt rusar vissa politiker i Lund vidare med att ombilda hela bolagsstrukturen i vår kommun. Vi i Sverigedemokraterna kan inte gå med på detta: något mer ogenomtänkt har sällan skådats. På kommunstyrelsen imorgon onsdag 4 december är ärende 33, ”Koncernbildning i Lunds kommun” det överlägset mest intressanta.

  Vad är det då som är på gång? Jo, Kvintetten driver på mot att bilda ett flera nya kommunala bolag. Ett av de mindre ska bli ”Visit Lund”. Det ska syssla med att marknadsföra Lund som besöksmål, och tydligen även göra evenemang. Men det behövs inget bolag för detta: redan nu marknadsför kommunen sig själv, och gör många arrangemang, främst inom kulturområdet. Det går utmärkt att driva dessa verksamheter inom den vanliga organisationen. Det finns också flera organisationer på regionnivå, som Tourism in Skåne och Event in Skåne som sysslar med att marknadsföra vår region. Att lägga in en massa pengar i ”Visit Lund” är inte trovärdigt.

  Men enormt mycket större är det så kallade moderbolag flera av de andra partierna också vill bilda. Namnet är tänkt att bli ”Lunds rådhus”. Det är det som ärende 33 handlar om. Detta bolag ska äga alla de andra helägda kommunala bolagen. Det har inte framförts något enda tydligt argument att komplicera bolagskonstruktionen på detta sätt. Den otydliga styrning av bolagen som revisionen har påpekat kommer bara att bli otydligare. Överst för hela kommunens verksamhet står ju kommunfullmäktige. Det rätta är ju att KF ska kunna få fatta avgörande beslut om bolagen direkt, men nu kommer det in en bolagsnivå till, och märkligt nog står det i det liggande förslaget att det är KSAU som ska vara styrelsen i ”Rådhus Lund”! De ska också utgöra styrelse för Visit Lund. Vilken märklig slump att det är just dessa personer som är mest kompetenta att leda det nya bolaget. Bolaget kommer att kosta många miljoner att driva, men inte ha någon praktiskt verksamhet alls.

  Processen med ”Rådhus Lund” har hastats igenom. Nästan ingen, allra minst bolagen, har fått tillföra några synpunkter och kunskap, eller ens yttra sig om detta är bra eller inte. Man häpnar. Imorgon onsdag på KS röstar vi SD nej till detta.

 • Kommunfullmäktige 28 november: det kommer att bli stort engagemang

  Av hansolof.andersson den 28 november, 2019
  0

  Ikväll torsdag 28 november är det dags för kommunfullmäktige igen, 17.00 till 22.30, Polhemsskolans aula. Alltid öppet för allmänheten. Det är 38 ärenden på dagordningen, och vill ni se engagerade politiker så kommer ni att bli nöjda, debattvilja är det ingen brist på i Lund. Vi i SD har förstås planerat hur vi ska ställa oss i alla beslutsärendena. Vi kommer att yrka avslag i till exempel ärende 14. ”Program för styrning”. Det finns redan ett stort antal dokument och mycket praxis om hur man ska göra när man styr Lund, och i botten ligger förstås lagen.

  Vår ledamot Victoria Tiblom har en interpellation om pengarna till Almedalsveckan, den kommer upp cirka tjugo över åtta, efter att tre frågor har besvarats med början klockan åtta.

  Vi har även uppe en motion om gratis parkering för mopeder och motorcyklar. Det är svårt att veta när den kommer upp, men kanske cirka klockan tio.

  Välkomna att komma och titta, och som vanligt, vill ni prata med oss i SD är det bara att går fram till oss när vi går utanför mötessalen.

 • Ulf Kristersson (m) ber om ursäkt, men har han verkligen förstått på riktigt?

  Av hansolof.andersson den 21 november, 2019
  0

  Häromdagen publicerade Ulf Kristersson, (m) en udda text på sin facebook, se länk nedan. Han skriver att Moderaterna har haft fel i invandringspolitiken. Han erkänner att de politik han och de andra partierna har fört på detta område har lett till det haveri vi ser nu. Han erkänner sedan att det har gått att förutse detta haveri, och räknar komiskt nog upp några borgerliga debattörer. Så långt räckte det försöket till ärlighet! Det är ju SD och långa rader andra debattörer som i nu 30 år gång på gång på gång har försökt förklara för stendöva PK-politiker att den mångkulturella politiken oundvikligt leder till haveri. Folket har dock lyssnat så nu är vi största parti i en del undersökningar.

  Sedan skriver han: ”I den mån mitt parti har bidragit till att smäda och frysa ut de röster som ville och vågade lyfta problemen, så förtjänar de min och mitt partis förbehållslösa ursäkt”. Ja, det var ju intressant, men det folk vill ha av någon som agerat fel är inte ursäkter, det är att i handling visa att den som ber om ursäkt verkligen har förändrats.

  Det är möjligt att Kristersson verkligen vill hitta en ny kurs för sitt parti, bort från mångkulturalism, liberal värdenihilism, och förljugenhet. Men det kommer i så fall att ta många, många år att förändra partiet, om det ens går.  Och varför skulle väljarna vänta och hoppas på en moderat förändring, när SD redan finns? Det är bättre att de moderater som verkligen vill ha en konservativ, nationell, socialt ansvarstagande politik går över till SD.

  Här i Lund finns det nog inte mycket hopp för moderaterna. Ibland smyger någon av dem fram till oss i KF och viskar ”jag håller med er”, det hände redan 2007 första gången. Ett budskap till er moderater i Lund: är det någon av er som vill be om ursäkt ska det göras i talarstolen i KF. Mod är bättre än feghet.

  OM DET HÄR MED ANSVARDet finns mycket att säga om Stefan Löfvens intervju i SVT i söndags, men jag vill ta fasta på en…

  Publicerat av Ulf Kristersson Tisdag 19 november 2019