Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Första mötet med vård-och omsorgsnämnden

  Av hansolof.andersson den 23 januari, 2019
  0

  Lena Lindman, ersättare, och Nike Ask Förster, ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

  Idag var det premiär för Sverigedemokraternas representanter i vård- och omsorgsnämnden här i Lunds kommun. Vår ledamot, Nike Ask Förster, säger:

  – Det var väldigt positiv stämning under hela mötet och vi introducerades i nämndens arbete på bästa tänkbara sätt. Det är uppenbart att alla som är invalda i nämnden har människors bästa som gemensamt intresse. Det bådar gott för framtiden.

  Nämnden beslutade även att Nike Ask Förster liksom en representant från Fi ske delta i nämndens arbetsutskott på så kallade insynsplatser, vilket är positivt då det ökar transparensen för samtliga partier i nämnden.

 • Nytt liv i tingshuset i Dalby

  Av hansolof.andersson den 21 januari, 2019
  0

  Nu är det klart, krögaren som har gästgiveriet i Dalby får köpa de två äldre husen intill, de gamla tings- och polishusen. Som ni säkert sett har gästgiveriet renoverats ingående de senaste åren. Kommunen har ägt de gamla tings-och polishusen, men de har inte passat för kommunens behov.
  Den nye ägaren planerar att öppna hotell och konferens i de två husen. Detta innebär att Dalby får ett hotell, ett bra framsteg i arbetet med att få igång lokalt näringsliv i Dalby. Det kostar mycket att renovera, anpassa, och sköta så här gamla hus, så det är bra att det kommer in privat kapital i att sköta gamla kulturbyggnader.

  Det finns en stor efterfrågan på mer service i byarna, både handel och offentlig service. Nyckeln till detta är mycket att få tillväxt i företagandet. Detta minskar behovet av utpendling. Om folk jobbar lokalt , ökar chansen att de handlar lokalt, vilket ger ytterligare skjuts åt företagen. På lång sikt finns det möjlighet att framförallt Dalby, men även Veberöd kan bli orter där man kan både leva, arbeta, och ha sin fritid.

 • Det är inte alls säkert att de nya idrottshallarna vid Arenan blir av!

  Av hansolof.andersson den 11 januari, 2019
  0

  En sak som det är nästan tyst om är att Kvintetten, med hjälp av Miljöpartiet, i det tysta håller på och dribblar bort de nya idrottshallar som ska byggas vid Arenan. Vi upptäckte det när vi läste protokollen från KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) inför KS-mötet igår torsdag. Under december (de har möten varje vecka) har de gett i uppdrag till tjänstemännen att ”utreda alternativ” till de hallar som KF (högsta beslutande organ) redan har beslutat om!
  Så på KS-mötet igår frågade vi vad de håller på med. Fredrik Ljunghill (M) sade att eftersom det här är en så stor investering vill de utreda billigare alternativ. Vi frågade varför de i en sån här stor fråga inte lyft detta direkt till KS, det hade de inget svar på.
  Så nu är det risk att dessa idrottslokaler blir försenade. Det är märkligt att titta på andra placeringar, bredvid Arenan är ju utmärkt placering! Två av hallarna ska vara till det nya Hedda Andersson-gymnasiet, så de går inte att lägga längre bort.
  Felet med detta är alltså att de partier som sitter i KSAU inte är öppna med detta. Protokollen från KSAU ligger inte ens på kommunens hemsida, så man måste begära ut dem som offentlig handling.
  Glöm inte var ni läste om detta först, här hos oss i SD Lund. För detta kommer det att bli diskussion om, när pressen vaknar!

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2019-01-10

  Av hansolof.andersson den 10 januari, 2019
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2019-01-10. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 4: Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år 2018 Dnr KS 2018/0026

  Det pågår märkliga saker i KSAU, kan man utläsa av protokollen. 2018-12-03 har KSAU diskuterat ”Arenahallarna” dvs beslutet i KF 2018-08-30 att bygga tre idrottshallar bredvid Arenan. L, C, M och Mp har (mot S protester) beslutat att ”utreda alternativa lösningar”. På KS 2018-12-17 kommer det upp igen. Det är uppenbart att de jagar billigare alternativ.

  Vi i SD anser att dessa partier borde lyfta detta direkt till KS! Vill de riva upp KF:s beslut måste de ju vara öppna med detta och så fort som möjligt få det som ett ärende till KF! Som det nu är förhalas ett beslut fattat av KF, ett beslut som idrottshallar som det är bråttom att bygga!

   

  Ärende 8. Verksamhetsplan med internbudget 2019 för kommunstyrelsen och politisk ledning Dnr KS 2018/1025

  Vi yrkade avslag på den fjärde att-satsen från kommunkontoret, det vill säga att nämndsordförandena ska få ensam makt att ändra i internbudgeten. Kvintetten insåg det rimliga i vår kritik och formulerade om att-satsen så att det är nämnden som helhet som ska besluta ändringar. Mötet enades om den nya att-satsen.

   

  Ärende 10. Kulturpolitiskt program för Lunds kommun, (KF) Dnr KS 2017/1140

  Vi yrkade avslag när detta var i KS 2018-06-20, och yrkade avslag även nu. Programmet innehåller bara meningslös retorik och det finns inga tecken på att programmet kommer att ha någon funktion. Det rådande systemet med verksamhetsmål förefaller bättre.

   

  Ärende 11. Återrapportering till kommunfullmäktige avseende Föreningarnas Hus i Lund, (KF) Dnr KS 2018/0458

  Vi yrkade avslag till den andra att-satsen, att föreningarnas hus ska få fortsatt bidrag om 200 000 om året. Vi var kritiska och yrkade avslag (KF 2015-11-24) när liberalerna motionerade om detta. Föreningars lokalbehov är väldigt skiftande. En del föreningar vill/behöver lägga sina pengar på lokal, andra har andra utgifter istället. Det är bättre att stödja föreningar med verksamhetsbidrag, och så kan de lägga pengarna på det de behöver.

  I utvärderingen kan man bland annat läsa:

  ”Ambitionen att huset skulle bli en grogrund för nya föreningar att starta i har också uteblivit”

   

  Ärende 13: Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens upphandlingsutskott Dnr KS 2018/0854

  I dagordningen stod det att det var ledamöter och ersättare som skulle väljas, men på mötet påpekades att det inte fattats något beslut om att införa utskottet. Det lades därför till som en beslutspunkt. Vi yrkade avslag på att införa utskottet. Vi har tidigare kritiserat idén, de som vill ha utskottet har inte visat att det skulle göra nytta. Upphandlingen behöver verkligen förbättras, men det är bättre att KS tar ett större ansvar istället.

   

  Ärende 18. Remiss – Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)

  Dnr KS 2018/0863

  Vi kan inte gå med på detta förslag. Sverigedemokraterna på riksnivå har ännu inte tagit tydlig ställning, men förslaget ger kraftigt ökade möjligheter till expropriation av privat egendom. Vi yrkade på den formulering som kvintetten lagt, som innebar att förslaget avstyrktes, det vann.

   

  Ärende 19. Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Hyr inte ut mark till nazister”, (KF) Dnr KS 2017/0983

  Vi yrkade avslag till motionen. Beslutet blev att föreslå fullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till KK:s yttrande.

  Motionen var i KS 2018-10-03. Vi yrkade avslag, det var då också kommunkontorets beslutsförslag. Tjänstemännen fick förklara att mötes- och organisationsfriheten är grundlagsskyddad.

 • Nu ska musikchecken äntligen införas

  Av hansolof.andersson den 6 januari, 2019
  0

  Som ni kanske vet så har det varit väldigt ojämlikt när det gäller vad föräldrar har fått betala för sina barns musikskoleundervisning. De som har haft turen att få in sina barn i kommunens kulturskola har betalt en subventionerad avgift. De som har fått söka sig till privata musikskolor har riskerat att få betala mycket ner, privata företag är ju inte subventionerade. Men redan 2017 tog vi i SD och de partier som nu ingår i Kvintetten tag i detta och beslutade att det skulle införas ett system med musikcheck, dvs att oberoende av var barnen fick sin undervisning skulle de få samma subvention från kommunen.


  Men tyvärr förhalades det hela av S och MP, som då sade sig styra. Men nu ska det bli av. På Kommunstyrelsens möte på torsdag handlar ärende 9 om musikchecken. Tjänstemännen har nu arbetat ytterligare med detta, och beslutsförslaget är att musikchecken ska vara igång till höstterminen 2019. I kommunala sammanhang är det verkligen snabba ryck. Nu får vi hoppas att inga partier försöker obstruera detta, majoritet för detta har ju funnits i nästan två år.