Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Senaste undersökningen ger SD 23 procent

  Av hansolof.andersson den 12 december, 2017
  0

  Igår måndagen den 11 december kom en ny opinionsundersökning. Det var Sentio Research som har undersökt väljarstödet. Sentio är det institut som oftast varit bäst på att förutsäga SD:s valresultat. De ”gamla”, som SCB och Sifo, brukar nästan alltid underskatta stödet för SD.

  Resultatet denna gång är intressant, för det placerar SD och S på exakt samma nivå, 23 procent. Centern och Vänsterpartiet är fortsatt starka, på 10 respektive 8 procent. De två partierna har nog fått många av sina sympatisörer från Miljöpartiet, som fortsatt är svagt på 3,9 procent, och alltså skulle åka ut riksdagen om vet vore val idag. Ett annat parti som skulle åka ut riksdagen, är KD, som får 3,0 procent.

  Moderaterna, som på senare tid har provat att i all hast försöka måla över sin inbitna hårda mångkulturalism med en fasad av invandringskritik, lyckas ta sig upp i 20,2 procent. Det är knappast så att Moderaterna riskerar att förlora sina kärnväljare av östermalmsdamer, men försöken att närma sig folkviljan, eller för den delen verkligheten överhuvudtaget, går nog inte så bra som ens de listigaste partistrategerna tänkt sig.

  Om detta vore ett valresultat till riksdagen, så skulle inte mindre än 11,2 procent av rösterna tillfalla partier som inte skulle få några riksdagsmandat, så SD skulle sannolikt få ungefär 26 procent av mandaten.

  Hur ser då opinionen ut i Lunds kommun? Det har inte publicerats någon lokal undersökning på länge. I förra valet, 2014, fick SD 7, 28 procent i valet till fullmäktige, att jämföra med riksdagsvalet, där vi fick 12,86.  Följer vi rikstrenden, finns det den 9 september 2018 goda möjligheter till cirka 12 procent lokalt. Det skulle innebära 8 mandat, att jämföra med dagens 5.

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 6 december 2017

  Av hansolof.andersson den 7 december, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 6 december 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 11. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2018 Dnr KS 2017/0123

  På detta ärende blev beslutsprocessen mycket komplicerad. Det lades en rad tilläggsyrkanden, bland annat om att medlen till Mipim skulle dras in. Vi var emot medlen till Mipim, men hade även annan mycket långtgående kritik mot verksamhetsplanen och internbudgeten. Det kanske allvarligaste är att Lunds kommuns vision ska ligga till grund för verksamheten. Denna har vi redan tidigare kritiserat. Vi anser att de olika partierna kontinuerligt ska presentera olika visioner, och så ska folket kunna välja mellan olika visioner. Den beslutade visionen är också i sig helt oduglig som styrdokument, eftersom den består av tomma floskler. Vi valde därför att yrka avslag i ärendet som helhet. Detta gick tyvärr inte igenom.

   

  Ärende 14. Valnämndens begäran om uppräkning av budget för 2018, (KF) Dnr KS 2017/1011

  Vi yrkade bifall till valnämndens begäran om utökad budget med 1 417 tkr, och avslag till återremissen. På mötet diskuterades det fram en ny återremiss, som var en kompromiss och var mycket otydlig. Vi ser det som självklart att valnämnden ska ha de pengar de behöver, de har i sin skrivelse mycket tydligt förklarat varför de behöver pengarna för att kunna genomföra valet på ett korrekt sätt.

   

  Ärende 27. Markanvisningsavtal Brunnshög Dnr KS 2017/1028

  Vi yrkade avslag till denna affär. Den innebär alltså att kommunen ska få hyra bostäder som JM bygger vid Vipeholm, och JM ska få byggrätten till ett stort område på Brunnshög. Det är ju en mycket märklig uppgörelse; varför ska kommunen göra en motprestation för att kommunen är kund hos en byggherre? På mötet sades det tydligt från vänstersidan att ”detta är ett snabbt sätt att ordna bostäder åt nyanlända”. Denna affär visar alltså hur desperat läget är för kommunen att ordna bostäder åt dessa, när ett byggföretag får diktera villkoren på detta sätt.

   

  Ärende 38. Översiktsplan för Lunds kommun – planförslag för samråd Dnr KS 2017/0872

   Vi yrkade följande:

  att målet två under rubriken ”Det gröna Lund”, sid 35, ”All resandeökning i Lunds Kommun skall ske med gång, cykel eller kollektivtrafik” ändras till ”Resandeökningen i Lunds Kommun skall huvudsakligen ske med gång, cykel eller kollektivtrafik”.

  att strategi nummer 7 på sidan 47  ”Ta fram en övergripande parkeringsstrategi för kommunen och utveckla parkeringsnormen kontinuerligt” utgår eller omformuleras.

   att omarbeta mobilitetsavsnittet så att det på ett likvärdigt sätt behandlar samtliga transportslag samt att infoga ett särskilt avsnitt om bilen som en väsentlig del av transportsystemet under planperioden samt att åter redovisa befintliga vägreservat.

  att det ska skrivas in i översiktsplanen att förtätningen inte får gå så långt att den medför olägenheter för trafiken, och för barns och vuxnas livsmiljö.

  att det ska skrivas in i översiktplanen att den planerade snabba utbyggnaden inte får medföra att byggnationens kvalitet och estetiska värden försummas.

  att det ska skrivas in i översiktsplanen att det på platser med goda offentliga kommunikationer ska prövas om det är möjligt att bygga mer på höjden.

   

  Ärende 40. Remiss Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program Dnr KS 2017/0804

  Vår politik på detta område överensstämmer i mycket hög grad med den som liberalerna och moderaterna har, vi instämde därför med deras yrkande: Vi anser också att grundläggande högskolebehörighet bör vara ett tillval på yrkesprogrammen, att estetisk verksamhet på yrkeslinjerna fortsatt bör vara valbart och inte obligatoriskt. Vi anser även att gymnasiearbetets omfattning inte bör minskas.

  Tyvärr gick inte denna linje igenom, utan centern röstade med vänstersidan och deras förslag till yttrande gick igenom.

   

  Ärende 48: Motion Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21.

  Vi yrkade avslag i detta ärende. Vi har redan kritiserat motionen mycket hårt, självklart ska inte vuxna behandlas som barn. Det finns mycket mer kritik att framföra, vilket vi kommer att göra utförligare i kommunfullmäktige.

  Alliansen yrkade bordläggning i första hand, och avslag, samma som vi, i andra hand. Beslutet blev att alliansen stödde vårt avslagsyrkande, sedan deras eget yrkande på bordläggning fallit. KS rekommenderade alltså KF att avslå motionen.

 • Dags att dra in anslaget till Mipim

  Av hansolof.andersson den 7 december, 2017
  0

  Denna debattartikel refuserades av Sydsvenskan, vi publicerar den därför här:

  Onsdagen den 6 december ska Lunds kommunstyrelse fatta beslut om sin verksamhetsplan för 2018. Under kommunstyrelsen och dess tjänstemän på kommunkontoret sorterar en rad ledningsfunktioner i kommunen. Dessa är ofta nämndsövergripande, det är sådant som IT, utvecklande av näringsliv, och demokratiutveckling.

  En utgift som ligger under kommunstyrelsen är de årliga besöken på fastighetsmässan Mipim i Cannes. Det finns verkligen anledning att ifrågasätta om den planerade kostnaden, 350 000 kronor, motsvaras av något tydligt resultat. Det är en grupp av politiker och tjänstemän som åker varje år, men alltmer tyder på att de kontakter och samtal med fastighetsinvesterare som är meningen med besöket på mässan, går att ordna lika bra på annat sätt. Visserligen är mötet ansikte mot ansikte fortfarande viktigt i affärsvärlden, men är verkligen stora mässor det bästa sättet att föra samtal? Nuförtiden kan alla aktörer lätt hitta varandra på andra sätt än på mässor, och sedan bestämma tid och plats för ett möte för vidare samtal. Att flyga ner till Cannes och på några få, stressiga dagar på en enorm mässa skapa intresse för investeringar i Lunds kommun, är inte det smidigaste eller mest produktiva sättet att arbeta 2017. Kommunen borde besluta att inte åka till Cannes kommande år, och istället prova billigare och effektivare sätt att kommunicera med fastighetsinvesterare.

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunstyrelse

 • Tekniska nämnden verkar inte bry sig om att Veberöd ska få julbelysning

  Av hansolof.andersson den 29 november, 2017
  0

  SKD skriver idag (se länk) om att det inte kommer att bli julbelysning längs Dalbyvägen, som det har varit tidigare år. Det som har hänt är att ellagen har ändrats  så att Trafikverket inte längre får föra över el till annan användare. Företagarföreningarna i byarna har gått samman för att föra dialog med kommunen om att de kan ta över ansvaret för julbelysningen. Men en tjänsteman på kommunen har svarat att de är för sent ute, så det bli nog inget.

  Felet här är ju att tekniska nämnden/förvaltningen borde kunna läsa detta ganska enkelt. Det går säkert att ta strömmen från kommunala eller privata uttag istället för Trafikverkets. Vi ska vara glada att företagarföreningarna är beredda att hjälpa till, så vi uppmanar tekniska nämnden/förvaltningen att prata med dessa. När det finns god vilja från civilsamhället att hjälpa till kan ett snabbt möte reda ut hur det här ska ordnas, så att julbelysning kommer upp i byarna!

  http://www.skd.se/…/morklagd-jul-i-veberod-vacker-byns-irr…/

 • SD Lund på landsdagarna

  Av hansolof.andersson den 26 november, 2017
  0

  Fredag till söndag denna vecka är det ju partiets landsdagar, detta år äger de rum i Norrköping. Ombud från Lund är Mattias Kristiansson (i brun kavaj) och Bengt Malmberg (i röd tröja). Mattias är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, och till vardags läkare. På landsdagarna debatterade han bland annat förslaget om att vår vilja om organdonation ska uppges i deklarationen.