Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Nu är valresultatet för Lund klart

  Av hansolof.andersson den 21 september, 2018
  0

  Nu är valresultatet för Lund klart. Ni kan läsa allt om det på valmyndighetens hemsida, val.se. På valnatten fick vi 9,5 procent i valet till kommunfullmäktige. Nu har länsstyrelsen räknat igen, och då har det gått ned till 9,4 procent. 10, 1 procent av lundaborna röstade på oss i landstingsvalet, och 12, 6 i riksdagsvalet.

  Vad innebär då detta resultat? Nu när personkryssen också är räknade så går det att fastställa vilka av våra kandidater som kommer in i kommunfullmäktige. Det är de nio första på listan:

  Ledamöter: 

  Hans-Olof Andersson

  Christoffer Brinkåker

  Åsa Wittenfelt

  Victoria Tiblom

  Micael Jarnesjö

  Bengt Malmberg

  Ersättare: 

  Magnus Liljeroth

  Urban Nilsson

  Diana Engblom

  Det nya kommunfullmäktige tillträder 15 oktober och har sitt första, konstituerande möte 25 oktober. På det mötet väljs kommunstyrelse, kommunalråd, partiföreträdare, KF:s valberedning, med mera. Seedan är det ett KF-möte i november, och sedan, på KF den 20 december, väljs vilka som sak sitta i nämnderna, och ytterligare uppdrag. Nu när vi går från fem till sex mandat så har vi, genom vår storlek, rätt till ledamot och ersättare i tio av kommunens nämnder (kommunstyrelsen är också en nämnd). Det innebär att vi kommer att öka vårt inflytande väsentligt.

  Just nu pågår förhandlingar mellan många partier vilka som ska ha kommunalrådsposterna, med mera. De andra partierna visar en stor blyghet när vi pratar till dem, och de riskerar därför att missa många möjligheter till förhandlingar. I praktiken är det så att en kommun kan sägas ha samlingsregering hela tiden, eftersom alla partier som är tillräckligt stora har rätt till sin andel av alla uppdrag.

   

 • Trafikantvecka, men fortsatt trafikkaos

  Av hansolof.andersson den 20 september, 2018
  0

  Stora Södergatan 21 september 2018

  Just nu pågår den så kallade ”Europeiska trafikveckan”. I Lund har gatukontoret gjort några evenemang och vid en monter vid järnvägen mitt emot Bantorget står kommunal personal och aktiva från Naturskyddsföreningen och pratar med folk. Förra veckan gjorde kommunen ett ”pop-up-evenemang” och målade bitar av Klostergatan randiga. När vi från SD var på plats vid trafikantveckan så var det trevligt att prata med naturskyddsföreningen, som kämpar på bland annat med att få till bättre cykelkartor och cykelvägar.

  Informationsskylt vid Bantorget.

  Det pågår ju just nu rekordmånga ombyggnadsprojekt i gatumiljön. Några som kan nämnas är anläggandet av cykelbanor längs stora Södergatan (en av bilderna här), byggandet av spårväg som ju har orsakat enorma trafikproblem, och ombyggnationen av Bantorget. Vi i SD har i beslutsprocessen sagt ja till cykelbanorna  och ombyggnationen av Bantorget, men nej till Spårvägen. Det som är märkligt är vilken tid speciellt Bantorgsprojektet tar. Bantorget har ju hittills mest varit parkmiljö, tanken nu är att få till ”sociala ytor”, en plats där man vill mötas av uppehålla sig. Mitt på torget byggs det nu en stor fontän, som kommer att ge liv åt torget när det förhoppningsvis snart är klart.

  Förhoppningsvis är Bantorget snart färdigombyggt. Det blir en stor fontän mitt på torget.

  Men många lundabor är mycket irriterade på sådant som att det nu är mycket svårt att köra i centrum. Med cykel kan man alltid ta sig förbi på något sätt, men alla kan ju inte cykla alltid, det är mycket transporter av varor och personer som kräver fordon, och då måste dessa fordon kunna komma fram.

  Bilden nedan visar några av de lappar med åsikter som Lundaborna satt upp. En sak som framgår tydligt är att det finns en konflikt mellan cykel och gångtrafik. Många påpekar att cyklister ofta cyklar på gångbanor. Ojämn gatubeläggning, med gatstenar, är också något som plågar många, som riskerar att snubbla och slå sig, och gör det svårt för de i rullstol eller med rullator.

  En av de lundabor vi talade med när vi var på plats undrade vad målandet av Klostergatan med vita streck (en bil ingick, den var målad med vita streck även den) hade kostat. Kommunen gör ju sådana saker för att marknadsföra ett evenemang, i det här fallet trafikantveckan. Tyvärr går en hel del skattepengar åt till onödiga saker. Trafikantveckan hade kunnat genomföras utan den utgiften.

  Lappar med tankar från Lundaborna

  Olika saker som kommunen arbetar med när det gäller den offentliga miljön.

 • Hur kommer Lund att styras de närmaste fyra åren?

  Av hansolof.andersson den 13 september, 2018
  0

  I inlägget före detta har vi redovisat hur många mandat de tio partierna i kommunfullmäktige kommer att få, när det nya KF sammanträder 25 oktober. Som ni ser är det ingen tydlig bild av att något ”block” skulle ha vunnit. Så vad som händer nu är att partierna försöker räkna ut hur de ska få maximalt inflytande fram till 2022. En kommun fungerar inte som riksdagen och regeringen. Dessa regleras i regeringsformen och andra lagar, men i kommunerna är det kommunallagen som gäller. Det innebär att partierna kan kräva proportionalitet, det vill säga att de ska ha sin proportionella andel av mandaten i nämnder och styrelser. Det är hela tiden samlingsregering i en kommun, kan man säga. Vi i SD kan med stöd av våra sex mandat nu kräva platser i följande nämnder:

  Kommunstyrelsen: 1 led. 1 ers. (sitter vi i redan nu)
  Byggnadsnämnden: 1 led. 1 ers.
  Kultur och fritidsnämnden: 1 led. 1 ers.
  Miljönämnden: 1 led. 1 ers.
  Servicenämnden: 1 led. 1 ers.
  Skolnämnden: 1 led. 1 ers.
  Socialnämnden: 1 led. 1 ers.
  Tekniska nämnden: 1 led. 1 ers.
  Utbildningsnämnden: 1 led. 1 ers.
  Vård och omsorgsnämnden:1 led. 1 ers.

  Vi får alltså 6 ledamöter och 3 ersättare i kommunfullmäktige. Dessutom kommer vi med i några andra mindre organ förutom de ovan.

  Vi är nu i ett läge där vi gärna skulle diskutera hur Lund ska styras, men de andra partierna verkar inte intresserade av det. Det innebär för vår del att vi kommer att kunna fortsätta visa upp och driva vår politik på ett väldigt tydligt sätt. Vi är dock självklart beredda att lyssna på argument från alla andra, och tar för givet att de andra också anser att det är bra argument och medborgarnas bästa som ska vara det vägledande, inte låsningar och rädsla för att prata.

 • SD går framåt, nu fjärde största parti i Lunds kommun

  Av hansolof.andersson den 10 september, 2018
  0

  Nu, klockan 1.43 den 10 september blev det preliminära valresultatet för Lunds kommun klart. (det slutliga kommer på onsdag). Det visar sig att SD går framåt från 7,3 procent i valet 2014, till 9,5 procent. Det innebär att vi går från 5 till 6 mandat i kommunfullmäktige, och därmed har proportionell rätt till en ledamot och en ersättare i de flesta av kommunens nämnder. Vi kommer alltså att ha mycket fler politiker än innan, och kraftigt öka vårt inflytande.

  Hur gick det då som helhet i Lund? Länken nedan går till svt, och visar att inget av de så kallade blocken har egen majoritet. Även om de fyra borgerliga partierna skulle samarbeta med FNL, så kommer dessa fem partier bara upp i 32 av 65 mandat i kommunfullmäktige.

  Vänsterpartiet: 6 mandat  (plus 1)

  Feministiskt initiativ: 2 mandat (samma som innan)

  Socialdemokraterna: 13 mandat (minus 2)

  Miljöpartiet: 6 mandat (minus 3)

  SD: 6 mandat (plus 1)

  Centern: 4 mandat (plus 1)

  Liberalerna: 9 mandat (plus 2)

  Kristdemokraterna: 2 mandat (samma som innan)

  Moderaterna: 11 mandat (minus 2)

  Förnya Lund: 6 mandat (plus 2)

  https://valresultat.svt.se/2018/31281.html

 • Pressmeddelande om KS 5 september 2018.

  Av hansolof.andersson den 5 september, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 5 september 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 6 Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i Genarp Dnr KS 2018/0613

  Vi yrkade avslag. Vi anser att kommunen inte ska genomföra den typ av projekt där man bygger hela områden för endast nyanlända, eller med en mycket hög andel. Vi i SD vill upphöra med hela mottagningen av asylinvandrare.

   

  Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 2019-2022 Dnr KS 2018/0624

  Vi framförde, när mötets dagordning fastställdes, att ärendena 10, 11, och 30 skulle utgå ur dagordningen. Vi anser att det faktiskt är det nya KF:s uppgift att ta beslut inom dessa ärenden. Vi fick inte igenom detta, utan ärendet behandlades. Vi yrkade:

  att de tre första raderna under rubriken 5:2 Kommunalråd/oppositionsråd utgår, och ersätts av följande text:

   I Lunds kommun ska finnas fem kommunalråd som utses av kommunfullmäktige.

  att ordet ”oppositionsråd” tas bort ur texten på alla ställen det förekommer.

  Vi anser alltså att antalet kommunalråd ska vara fem, inte sju som det nu ser ut att bli. Nu blir det så att man bygger ut med både fler kommunalråd och politiska sekreterare. Det är speciellt kommunalråden som är dyra, och vi fokuserar därför vår kritik på utökandet av dessas antal. Att man från denna valperiod kodifierar vilka kommunalråd som ska vara oppositionsråd, är också ett feltänk. Vilka kommunalråd som ska betecknas som styrande, och vilka ska betecknas som varande i opposition, får visa sig utifrån vilken makt deras partier eller koalitioner i verkligheten utövar.

   

  Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna Dnr KS 2018/0623

  Vi hade eget yrkande som tyvärr inte gick igenom: Vi yrkade avslag på två av att-satserna: den som handlade om tillsättande av ett upphandlingsutskott, och den som handlade att det ska utredas om mer verksamheter ska bolagiseras.

   

  Ärende 16 Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det civila samhället och kommunen, (KF) Dnr KS 2016/0688

  Vi yrkade avslag. Det finns inget i handlingarna som tyder på att överenskommelsen fyller någon funktion.

   

  Ärende 25 Detaljplan för del av Galgevången 1:20 m.fl. i Lund, Lunds kommun (Fader Berg), samråd Dnr KS 2018/0483

  Vi lade följande yrkande, som tyvärr inte gick igenom:

   att efter meningen ”Områdets slutliga gestaltning avgörs i samband med

  bygglovsprövningen.” på sidan två i förslaget till yttrande, ska följande text tillföras:

  Det är viktigt att de nya byggnaderna får en utformning och en estetik som avviker från den rådande normen att bygga modernistiska byggnader. I villaområdena runtomkring finns en stilblandning, med till exempel många byggnader med tegelfasader. De nya byggnaderna bör kunna fortsätta den rika variation i uttrycken som redan finns i området.

   

  Ärende 26 Lunds kommuns översiktsplan, (KF) Dnr KS 2018/0376

  Vi yrkade följande, som tyvärr inte gick igenom:

   att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik utgår ur förslaget till översiktsplan.

   att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla.

   att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs texten kompletteras med ett stycke som tydligare visar på möjligheten att bygga i andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i modernism, postmodernism,  och funktionalism.